Předchozí 0187 Následující

Dále uvedeny příklady z cizích států v příčině zakázaného vývozu starožitností, dotyčné rakouské dekrety z r. 1818. Ěešení otázky té jest ovšem obtížné, ale musí se již s ním začíti a volný obchod s památkami těmi obmeziti. Návrh řečený přikázán komisi rozpočtové, ta však nepodala o něm zprávy, tak že zůstal nevyřízen.

Starobylé kříže v okolí Domažlic, Německého Brodu, na Táborsku a v Lužici.

@P@(Další příspěvek k ocenění křížů staršího rázu.) Podává A. Šolta.

(Další příspěvek k ocenění křížů staršího rázu.) Podává@A@A. Šolta.

Nízké kamenné kříže, postavené na památku vražd, zabití a neštěstí vůbec, jimiž život lidský byl zmařen, vyskytují se kromě na Moravě a ve východní polovině Čech též i v západních končinách naší vlasti a v Lužici. Všude jsou téhož rázu a všude pověsti o vraždách a neštěstích k nim se pojí.


Čís. 1. Kamenný kříž v Chrastavici u-Domažlic.

Kříže takové — jak již v č. 2. a 4. II. r. tohoto sborníku ukázáno — jsou buď z balvanu kamenného vytesány úplně, buď polo-vypukle, jako na př. ve východních Čechách kříž kočský, na Moravě v Horní Hynčině a v Doubravě na cestě z Nového Mlýna ke Králové. V okolí starobylých Domažlic vyskytují se též dva kříže na plochých balvanech vytesané. Jeden z nich jest již v II. r. Č. L. uvedený kříž v Chrastavici, druhý spatřiti lze v okolí osady M i-1 a v e č, v polích řečených „v Lub-nicích". Tam postaven jest v mezi kámen 50 cm nad zem vyčnívající, nahoře zaokrouhlený, na němž vytesán jest vypouklý jednoduchý kříž, jehož levé rameno poněkud jest otřené.


Předchozí   Následující