Předchozí 0177 Následující
str. 168

počínaje s klasikův až do našich dob, studovati a bedlivě zkoumati. Třebať většina cizozemských badatelův dotud myšlénce slovanského pravěku příznivá není, nelze pochybovati, že by jinak se k ní měli, kdyby se jednak Slované sami samostatněji a upřímněji o pravěk svůj starali, než jak dotud činili, opisujíce mnohdy prostě a schvalujíce to, co cizinci o pravěku píšou, a jinak, kdyby se věc na vážných, věcných a opravdových základech, s patřičnými důvody a doklady prováděla. Z opravdového studia kyne jediné skutečné pravdy konečné rozluštění.

Ochrana památek a starožitnosti u nás.

Podává JUDr. Jaroslav Haasz.

I. Přehled kroků dosavadních.

Prvý podnět k všeobecné akci samosprávných orgánů v příčině ochrany památek a starožitností dán byl u nás oběžníkem zemské.ho výboru ze dne 12. června 1808, v němž vřelými slovy vylíčena důležitost památek těchto, ukázáno ke krokům, jež v tom směru podniknuty v cizině i v tuzemsku, a naznačeno, jak by si měly počínati orgány samosprávné při ochraně starožitností a památek uměleckých určitých drubů Popud k vydání oběžníku toho dáu byl již r. 1866 ústřední komisí vídeňskou pro zkoumání a zachování historických památek stavebních, jež uvažujíc, že se poměry politické změnily, a že obce nabyly samostatnosti následkem samosprávy, zvláště že vykonávají také policii stavební, požádala zemský výbor prostřednictvím místodržitelství, aby obce byly upozorněny především na důležitost památek stavebních, a aby se přei každou opravou nebo před bořením jejich nebo každou změnou zamýšlenou obracely dříve o radu k c. k. konservátorům, jichž dobrého zdání a pokynů by měly dbáti.

Oběžník vydán všem okresním výborům a byl k němu připojen seznam konservátorů (11) a dopisujících členů (7) ústřední komise vídeňské v Čechách. Osnovu oběžníku vypracoval r. 1868 konservátor


Předchozí   Následující