Předchozí 0131 Následující
str. 122

rozčlenění na malbě číslo 7. a 8. k svérázné ornamentice starých výšivek z týchž obcí (viz obraz číslo 9.). Malířky použily tedy skorém těchže forem vždycky, ať malovaly na stěny, ať zdobily velkonoční vajíčka, ať kropily práh či sypaly písek, ať vyšívaly je podle techniky a povahy materiálu. Vždyť nejinak počínali si i Ře-kové. Vidíme anthemiony, meandry a jiné ozdoby i na stěnách i na řízách, na nádobí, jak hliněném tak bronzovém, a přece všade docílili klasického účinu.

(Dokončení.)

O naší světské písni lidové.

Další příspěvky podává O. Hostinský. @P@I.

I.

Hned v úvodu oněch statí, které jsem o předmětu tom uveřejnil v prvním ročníku Českého Lidu, zaznamenal jsem některé stesky na ubývání zpěvu mezi lidem a hrozící tím nenáhlé vymření pravé, ryzí písně lidové. Ale nepřidal jsem se k pessimistům a již z toho, že na Moravě podařilo se p. Bartošovi za našich dnů obohatiti poklad známých nápěvů lidových písněmi novými tou měrou, že počet jejich od dob Sušilových se více než zdvojnásobil, směl jsem zajisté souditi, že také v Čechách horlivým sběratelům zbývá ještě dosti práce. Věděl jsem sice dobře ze zkušenosti vlastní (starší týkala se hlavně Čech východních, novější pak jižních), že český lid všude ještě nepřestal zpívati, a že ozývají se mezi ním mnohé nápěvy, jež v Erbenově sbírce bychom marně hledali; avšak byly to většinou jen vzpomínky a dojmy povšechné, ač dosti živé a pro mne samého alespoň přesvědčivé, určitých zápisů však měl jsem příliš poskrovnu, než a^y ve své osamocenosti mohly býti důkazem dostatečným.

Mezi těmi, kdož zřekli se již nadobro vší naděje, že by se v Čechách po sbírce Erbenově mohlo nasbírati ještě něco nového, byl též p. Ludvík Kuba, neúnavný vydavatel „Slovanstva ve svých zpěvech". V předmluvě k prvnímu dílu (1884) pravil: „Zde v Čechách totiž již umlkl národní zpěv. Dnes uslyšíme již jen chroptění opilce nebo školskou píseň, jež odrostlému děvčeti v hlavě uvázla, a podobné, pro etlinografii zcela bezvýznamné zpěvy." Možná, že v některých krajinách, kde průmysl a novodobé hospodářství starý prostý mrav a obyčej rolnický potlačilo, nastaly již poměry takové — ale zdali smíme z krajin těch souditi hned na ostatní království celé, zejména na kraje lesnatější a hornatější, moderního ruchu vzdálenější? A právě p. Kuba byl


Předchozí   Následující