Předchozí 0110 Následující
str. 101

srdéčkem jest kolébka s robátkem. Ostatní plocha vyplněna jest opět ornamenty. Praporec ten jest nyní majetkem musea jindřicho-hrad.

Praporec z Horních Dubenek jest mnohem bohatěji vyzdoben předešlého. Vyšívání provedeno jest barevnou přízí oranžově, modře a červeně. Střed vyplněn jest složitější ozdobou středovou. Pod ní dole jest nápis s letopočtem. V rozích jsou rohové výplňové květy ze srdéček vyrůstající s motivy zvonečku. Po levé straně jest květ okrajový, vyrůstající z květináče. Na květu tom sedí kohoutek a slepička, symbolické to zobrazení ženicha a nevěsty.

Podél hořejšího okraje zobrazen průvod svatební. V čele průvodu hraje dudák s huslákem. Svatební družina usedla na vůz. Na koni sedí starší mládenec zavdávaje z plecháče hudebníkům. Mládenec povoz řídící vesele bičem práská. Na voze v popředí sedí nevěsta se ženichem za ruce se držíce, vedle nich starosvatka pevně třímá v ruce svatební praporec, jí pak po boku jest družba. Za vozem jde pěšky mládenec držící v ruce láhev rosolky.

Na pravé straně zobrazena jest domácnost novomanželu. Vidíme tu, jak žena sedí u přeslice s kuželem, pilně předouc, manžel pak se zájmem práci její sleduje. Celý okraj jest jako u praporu předešlého vyzoubkován a ze zoubků těch vyrůstají kvítky směrem ? středu plochy. Praporec tento, velice pěkně zachovalý, získal jsem prostřednictvím p. far. Pavla Laustiaka pro jihočeskou vitrinu v selské síni musea zemského v Praze.

Dopis selky od Ronova nad D. z r. 1620.

Sděluje Kliment Čermák.

? důkazům o vzdělanosti selského lidu máme velmi málo zacho-ných pramenů, proto tím vítanější, cokoli se objeví. Při roz-lepování purkrechtních zápisů dvora suchotleského u Ronova podařilo se mi nalézti dopisy a cvičení ve psaní z počátku XVII. stol. a mezi těmi zvláštní cenu má dopis kmotry Anny řezníkům a kmotrům jejím. Možná, že je psal některý písař aneb učitel, ale slohem svým jsou prostonárodní a dnes by ještě slušel i statkářce takový dopis, kdyby tak způsobně dovedla pěkně po česku upomínati své dlužníky.

Dopisu později upotřebeno na nepopsané vnější straně ke cvičení ve psaní jakýchsi náboženských úvah. Je psán na čtvrtce a zachován pouze v konceptu se dvěma opravami, které -(- a Q také poznamenáme.


Předchozí   Následující