Předchozí 0362 Následující
str. 626

Důležito však je následující. Kosti, dle nichž byly hotoveny tabulky, měly na sobě ještě chrustavky kloubní, což zvětšovalo délku o 2 mm. Kosti v museích a v hrobech jsou však dávno zbaveny chrustavky, a dlužno proto k délce každé asi 2 mm. připočíst.


Obr. 1. Brocova „planche ostéometrique".

Kromě toho materiál, s kterým se pracovalo, byly mrtvoly. A tu, jak známo, mrtvé tělo ležící, právě tak jako živé tělo, které čas leží, je asi o 2 cm. delší těla zpříma stojícího.

Proto dlužno, dříve než se začne ze změřené dé 1 ky k o s ti vy p o čí t á v a t t ai 11 e ž i v é h o těla pomocí těchto tabulek, k délce každé kosti připočísti 2 mm. Pak se vyhledává odpovídající taille; taille ta udává délku těla ležícího, abychom dostali výši těla vzpřímeného, dlužno od ní 2 cm. odečísti.

Potud prof. Manouvrier.

Vypočítávání taille pomocí těchto dvou tabulek je tedy velmi snadné. Opětujeme proto znova svůj návrh, aby si čeští archaeologové počali všímati i dlouhých kostí koster předhistorických, je měřili a pomocí těchto tabulek dále počítali. Nejen lebky ale i dlouhé kosti dlužno zachovávat. Kdežto se však k správnému prozkoumání lebky pravidlem nedostává pracovníku ani dostatečné zkušenosti v methodě ani precisních nástrojů, a lebky dlužno na stálo uschovávat, postačí sebrati dlouhé kosti (nutno však dát dobrý pozor, aby všechny patřící k jedné kostře zůstaly pohromadě a se nepro-mísily) a uschovati je aspoň provisorně do té doby, dokud se nezměří a neprozkoumají. Pak jich netřeba více chovati. Neboť hromadění podobných věcí v mu-sejích nemá významu, jsou-li již jednou dobře prozkoumány.


Obr. 2. Kost holenní (tibia).

Správné měření dlouhých kostí není nesnadné, ab přece dlužno míti dostatečné porozumění pro věc, a přesně se držeti měřických pravidel; zejména jest hleděti k tomu, aby postup byl vždy a u všech, kteří měří, jednostejný.

Toho se docílí zachováváním následu-jícímethody:


Předchozí   Následující