Předchozí 0226 Následující
str. 491

opatřených. Ozdoby do stěn nádob vyryté jsou rázu docela jiného, a větší část nádob potřena jest tnhou. Kromě střepů nádob vyskytují se i kusy hliněných kotoučův, ozdobených otisky nehtů, jakož i necko-vité kameny na roztírání obilí. *)

Nádoby jsou baňaté hrnce, krajáče a mísy; ústí všech, jež jsem měřiti mohl, mělo okolo 20 cm. v průměru (20—23), hrnce tlustých stěn však až 36 cm. (obr. 1. c, e, f).

Hradiště u Doudlebe c, položené blíže samé Plzně na skalnatém návrší, do kterého ze dvou stran Úhlava bije, jest opatřeno jia straně západní, severní a východní spečenými valy (na jižní straně spadá k Úhlavě příkrá stráň) a krátkým, vysokým valem zevnějším, který tvořil s vysokou východní hranou valu vnitřního velmi zajímavou bránu. Od brány té až k jižní stráni slouží zevnější strana vnitřního


Obr. 2. Tuhová kresba na vnitřní ploše mísy z hradiště u Doudlebec.

valu obyvatelům okolí za lom a šutrovník, a pozoroval jsem tu již před lety více (aspoň dvě) vrstev pálených ve vála. Na povrchu políčka uvnitř hradiště ležícího není ani stopy po nějakém starším výrobku, ale tam, kde vnitřní val u jižní stráně končí, nalezl jsem jámu odpadkovou, která obsahovala kromě velmi četných kostí zvířecích též střepy několika nádob, a to: mělké mísy uvniiř geometrickými ornamenty tuhou malovanými zdobené; hluboké mísy, poháry a vásy, zdobené kolmými pasy (střídavě širokými a úzkými), hlubokými rýhami omezenými (obr. 1«, b, obr. 2.). Obě tyto nádoby byly tuhou natřeny, hluboká mísa vně i vnitř, vása jen vně, uvnitř nachází se nátěr tuhový, pouze kolkolem v ústí, na 18 mm. hluboko sahaje. Také v rozkopaných částech valu vyskytly se střepy, a to: z nádoby z tuhy zhoto v e n é, z hrnce tlustých stěn a misky jako v Lipně, z kotoučů s otisky


**) Pan Lisy daroval museu plzeňskému z nalezených zde předmětů pochvu dýky z bronzového plechu zhotovenou a celou bednu střepů. Povšimnutí zasluhují kameny na roztírání obilí, protože y hradišti stradonickém vyskytují se z pravidla již součásti skutečných ručních mlýnů ze dvou okrouhlých kamenů složených.

Předchozí   Následující