Předchozí 0225 Následující
str. 490

k řece, ač netají-li oba krátké valy na straně severní, drnem porostlé, též spečená jádra v sobě, což jest dosti pravdě podobno.

Val na straně západní byl již před lety rozmetán,*) a kusy z něho struskám podobné povalují se po stráni a bývají přívaly zanášeny až do Mže. Na rozdíl od hradišť jiných: doudlebeckého, lito-radlického, bukoveckého a hostímského vyskytuje se v hradišti lipenském mohutná vrstva kulturní, svědčící o tom, že hradištó to vskutku po delší čas obýváno bylo, a když jsem je zkoumal, odvážel nájemce jdvoru Lipna p. Lisy již po léta kulturní vrstvu tu jako výborné hno-ivo na svá pole. Odkopáváním tím se ukázalo, že kulturní vrstva


Obr. 1. Typy nádob z bradištš u Doudlebec (a, 6) a z hradístě u Lipna (c, e, f).

v hradišti lipenském chová ve svrchní své části předměty docela jiného rázu než v části spodní. Ve svrchní části této, ba již i v ornici po-celém hradišti, pokud lesem pokryto není, vyskytují se střepy nádob na kotouči hotovených, nehlazených, bezuchých, s okraji ven vyklopenými a na povrchu svém zrovna tak ozdobených, jako je nacházíme ve všech našich mladších hradištích.

Naproti tomu neobsahuje spodní část vrstvy kulturní nic takového. Hojné střepy, které v části této se vyskytují, pocházejí vesměs z nádob rukou hnětených, oušky a pupíky opatřených, barvou (červenou) potřených anebo výkresy grafitem malovanými (zvláště na vnitřní straně) ozdobených, nebo obroučkami důJkovanými pod hrdlem


*) M. Kolář (v Památkách X. p. 253) praví, že oddělují 3 valy hradiště od vysočiny; snad bylo i zde předhradí, jehož valu jsem sobě nevšimnul.

Předchozí   Následující