Předchozí 0224 Následující
str. 489

K otázce o původu spečených valů.

Napsal konservator L. Šnajdr.

Teprve v posledních letech byly „spečené valy", tyto předůležité památky dávných obyvatelů země české podrobeny důkladnémn prozkoumání, byvše až dosud popelkou u našich archeologův, aneb aspoň u nás i jinde přerůzným způsobem vykládány. *)

Konservator Strnad kopal po dvě léta na bradišti bukoveckém u Plzně, prvním známém to bradišti se spečenými valy u nás,'*) a sice prozkoumal jednak způsob zbudování jeho prokopav na čtyř místech valy až do základů, jednak vyčerpávaje nebohatou vrstvu kulturní podél vnitřní paty severozápadní polovice valu se táhnoucí, hleděl poznati, kdo byl jeho budovatelem. Prof. Woldřich zase podrobil, jak čtenářům tohoto časopisu známo jest, důkladuému prozkoumání hra-diště litoradlické a strakonické.***)

Oba badatelé pokusili se stanoviti dobu, kdy spečené valy, aspoň ty, které oni prozkoumali, povstaly, a dostali se k výsledku téměř stejnému, totiž tomu, že spečené valy bukovecké, litoradlické a strakonické zbudovány byly ku konci prvního půltisíciletí po Kristu. -

Pisatel těchto řádkův obíral se též po léta zkoumáním hradišC se spečenými valy, zejména vjihozápadních Čechách, a protože to, čeho se v příčině té dodělal, se závěrky obou řečených badatelů se nesrovnává, neváhá přispěti i svou hřivnou k žádoucímu rozřešení důležité otázky této.

Uvedu zde, co jsem pozoroval ve dvou hradištích západočeských {lipenském a doudleb eckém), v jednom položeném v cechách středních (hostímském) a jediném známém z cech východních (kutnohorské m).

Hradiště lipenské prostírá se v chotaru vsi Lipna za Plzní, vysoko nad levým břehem Mže, jsouc omezeno na obou podélných stranách hlubokými roklemi. Na straně severní, kde ostrožna s vysočinou lipenskor, souvisí, nachází se krátký dvojitý val s jediným vchodem. Pokud lze pozorovati, bylo hradiště ohrazeno valem spečeným pouzj na straně západní, podle které vede stezka dolů


*) Tak na př. konservatoř Richlý viděl ve spečených valech na Svakové u Soběslavi zbytky veliké výrobny železa, kdežto v Němcích Sehierenberg (Correspondenzblatt 1883 p. 179) chtěl z některých spečených valů ta-mějších nadělati středověké potašárny.
*) Obšírnou zprávu viz v Mittheilungen der k. k. Celtralcom. 1890 p. 233. ***) Český Lid 1892 seš. 1.

Předchozí   Následující