Předchozí 0168 Následující
str. 435

Výstavy

* Národopisná výstava českoslovanská v Praze r. 1894.

Oznámili jsme v 2. čísle, že rozvrh práce přípravné pro budoucí výstavu je vyměřen a rozdělován jednotlivým oborůin. Rádi zaznamenáváme, že myšlénka výstavy národopisné všude budí zájem neochabující a neobyčejné nadšení. Nasvědčuje tomu přízeň, s jakou všecky vrstvy národa českoslovanského účastní se chystaných prací, s jakou podnik také hmotně začínají podporovati a, doufáme, podporovati budou. Má-li býti výstava uspořádána tak skvěle, jak jsme si od začátku slibovali, potřeba horlivě a prakticky dále se starati o uskutečnění myšlénky národopisné výstavy. Čas kvapí a proto každý, kdo porozuměl hlubokému významu jejímu, dej se chutě do práce přípravné. Každý odbor s radostí přivítá horlivého pracovníka. Chceme si všímati postupu dosavadních prací přípravných. Mezi nimi právem zaujímají přední místo národopisné výstavky a slavnosti, pořádané roku 1892 na Moravě. Pokládáme za svou povinnost, jakožto časopisu odborného, pokud možná, úplně registrovati přehled výstavek těchto na Moravě jako prvního, znamenitého úspěchu, jímž může se honositi myšlénka českoslovanské výstavy národopisné, úspěchu, jehož dosah pro národní život na Moravě všude jest uznáván. Z péra p. M- Václavka přinášíme referát o výstavce na Vsetíně. Přehled výstavek ostatních upravil jednak ze zkušenosti, jednak podle referátů a zaslaných nám zpráv p. J. C v r č e k. B.

* Národopisná výstava na Vsetíně ve dnech 14.—28. srpna 1892.

Podává Mat. Václavek. (Dokončení.)

Nyní se poohlédněme po jiných, neméně vzácných věcech, jež jsou tu vyloženy. Nápadná je nám hned u dveří statná almara z Katiboře, více než stoletá, pomalovaná květníky a květinami v nich. Na almaře jsou tři pleskaté „p lucky" čili „čutory" (nádoby na pitíj z Karlovic, o úzkém hrdle ze dřeva „vyškoblované" („škoblou" vyhlodané) z r. 1832 a 1844. Nahoře i dole «zdobeny jsou kruhy soustředními, více méně od sebe vzdálenými. Vedle stojí


Čís. 1. Klada č. basa z Johanové u Vsetína. (Srv. č. L. II. str. 226.)


Předchozí   Následující