Předchozí 0071 Následující
str. 342


poznáme spod světničky (A), k níž přiléhá menší výklenek. Na třech stranách světnička zavírá se svislými stěnami, skloněnými k sobě v úhlech kosých, čtvrtá byla nejspíše sroubena z trámů, jakož dosvědčují dva protilehlé žlábky pravoúhlé (cc'). Ze spodu jen vyšší část mezi stěnami (A2) činí rovnou plochu, jí odpovídá na protější straně malý ústupek v téže výšce, střední prostora (A1) sklání se hrbolatě dolů k šíji. Eozměry stěn c1e = 4 m., ee1 = 3,90, e1e2 = 1,07.

Tušíme v těchto zbytcích základ stavby dřevěné, která strměla nade vchodem, jenž otvíral se dál asi podlahou.

Odtud vystoupíme na temeno první skály, velikostí převyšující ostatní. Horní plocha je nerovná, kryta půdou pískovitou, porostlá stromovím a vřesem. Na jižním kraji vytesány jsou dva ústupky pravoúhlé. Větší (g) je 1,20 cm. dlouhý a více než metr hluboký. Menší žlábek (t) ukazuje délku i hloubku asi 30 cm. Na druhé skalině, přes rozsedlinu vidíme stupně, velikostí i polohou shodné, i zdá se, že někdy ležely v nich konce trámů přepínajících propast.

Druhá tato skalina, mnohem menší, souvisí s první skrovnou proláklinou, s níž nahoru vystupuje se po dvou stupních, 60 cm. širokých. Na pravo od schodů směřuje úklon skály k malé komůrce, vlastní Drábovně. Komůrka tato tesaná v severním boku skály je tvaru vejčitého, málo nad 1,5m. vysoká, o hlavní ose 1,70 m. dlouhé. Prostřed vchodu na dně je okrouhlá prohlubeň zaujímající větší část plochy, v níž udržel se letos led až do velikonoc.

Na zadní stěně světničky pozorujeme mělký čtyřhranný výklenek. Na vnější skále, kde zahýbá se do vnitř, lze viděti dvě štěrbiny po trámci. Z komůrky přehlédáme celé podélné údolí pod námi.


Předchozí   Následující