Předchozí 0149 Následující
str. 188

Když jsem byl důkladně prohlédl kříž topolský, seznal jsem, že kromě třemi podélnými rýhami na straně přední označen jest ještě rýhou příčnou a letopočtem 1655, velmi sice neuměle do příčného ramene vyrytým, ale bedlivému pozorovateli dosmi zřetelným. Na zadní straně kříže toho spatřiti lze velmi zřejmý obraz vidlí, též neumělou rukou do tvrdého kamene vrytý. Když jsem se tázal obyvatelů topolských po významu těchto značek, sděleno se mnou, že v místech těch (kudy vede polní cesta do Chrudimě) byl prý kdysi zabit (zavražděn) jakýsi čeledín svým soudruhem a to vidlemi, jimiž byl proboden. Na památku pak postaven na místě, kde vražda se stala, kříž kamenný a obraz vidlí naň vyryt. Jest prý tomu však už velmi dávno, a povést ta od nepaměti ústním podáním v obci se udržuje.

O kříži pod vesnicí Věštcem nezvěděl jsem jiného, nežli že na louce, kde kříž stojí, kdysi — ale také už „velmi dávno" — „jeden druhého zabil". Kdo koho, neví už nikdo. Zabitému na památku postaven byl kříž. Kříž tento označen jest nyní jako mezník číslem 37, a ačkoli jest velmi zkomolen, přece od každého nazýván jest „starým křížem".

O kříži za kostelem sv. Kříže povaleném v 'příkopě nezvěděl jsem ničeho, žádná pověst k němu se nevztahuje. Jest celkem zachovalejší nežli kříže topolský a vestecký, a posud zřejmý jsou na jeho povrchu seky dláty při otesávání způsobené, což ovšem kříži tomu zevnějšku prastarého nedodává.

Vzhledem však k tomu, že nachází se nedaleko velice starobylého kostela sv. Kříže, jakož i vzhledem k značné jeho podobě ke kamennému kříži postavenému v polích blíže Hory Kutné,*) litery od starších Kutnohoranů nazýván jest posud „kamennou bábou", lze souditi přece o dosti značném stáří tohoto třetího chrudimského kříže.


Kříž pod osadou Věštcem u Chrudimě.

Topické názvy poloh, kde se popsané tuto kříže vyskytují, nejsou významné. Poloha u Topole slově „u cesty", poloha pod Věštcem „v lukách" a poloha blíže kostela sv. Kříže „za sv. Křížem".

Jsou-li pověsti o zabití (vraždách) pojící se ke křížům topol-skému a vesteckému pravdivý, nelze ovšem konstatovati, že však místa, kde by la vražda spáchána, bývala za staro-


*) Kříž ten věrně vyobrazil Adolf Liebscher na svém obraze Žižka před Katnou Horou.

Předchozí   Následující