Předchozí 0089 Následující
str. 88

bolevskij kromě jiného kritisuje novou knihu profesora Vs. F. Millera, 1892, nesouhlasí s vývody Millerovými. ?-kladný je také referát o XIII. svazku Zbioru wiadomości do antropologii krajowej (dra. Is. Kopernického „O góralach ruskich v Galicyi"). Vlád. Kallaš vedle výpisku ze staré knihy (vyd. 1768) o národech říše ruské podává příspěvek ke studiím o motivech a schématech některých pověstí: I. Lenora (ženich nebo bratr, umrlec). ?. ???????? ????. Způsobem, jakým u nás postupuje dr. V. Tille ve svých studiích o látkách pohádkových, sebral zejména variace pověsti o Lenoře z literatury světové. Ve snůšce těchto variantů všímá si bedlivě také slovanských pověstí; z českých cituje Erbena, Krolmusa, Sušila. Dr. Jiří Polívka referuje podrobně o české literatuře ethnografické za posledních deset let (1880—1890), o spisech samostatných i roztroušených po časopisech. V oddílu otázek a odpovědí ptá se A. S o b o 1 e v s k i j, jakých okrašlovacích prostředků, líčidel lid ruský užívá a kdy? Ve směsi líčí K. A. Dokučajev-Baskov «??????? ?? ?????????????? ???4«. Hra «?? ??????" (zapsaná v novgorodské gub., uj. Tichov.) s písněmi. Nekrolog o Per-volfovi. „Živaja Starina", jak z obsahu nového svazku patrno, podává pěstitelům bádání lidovědného mnoho látky pro studium srovnávací. České literatury všímá si pilně, podávajíc netoliko přehled uvedeným článkem dra. Polívky, nýbrž také referujíc o jednotlivých nových zjevech české literatury kulturně-historické a národopisné. Z.1892. Opět byla nám zaslána nová, objemná (834 strany velikého 4° formátu) kniha sborníku, vydávaného nákladem bulharského ministerstva vyučování, pořádaného od dra. J. Sišmanova, čtenářům „Českého Lidu" již známého z referátu v loňském ročníku. Obsah opět rozmanitý, bohatý, pokud se týče samostatných studií i sbírek materiálu lidovědného. Krajané naši, bratří K. « a Ch. Škorpilové uveřejňují tu dva články: Severovýchodní Bulharsko po stránce geografické a archaeologické a Starodávné nápisy z různých krajin bulharských. Jsou to práce důkladné. O archaeologických výzkumech prvního článku podáme zprávu zevrubnější, až bude ukončen. Zatím upozorňujeme na znamenitou studii bratří Skorpilů, kteří svou pilností a vědeckou důkladností působí čest jménu českému u pobratimců Bulhara. Dr. V. T. Baldzijev pokračuje ve své právní studii, vykládaje o právních poměrech při zasnoubení a při ženitbě lidu bulharského. Snesl neobyčejně hojný materiál právních zvyků lidových a dovozuje odtud pravidla, srovnávaje právní obyčeje bulharské s obyčeji jinoslovanskými a cizími. Kulturně-historicky zajímavá je staC (na straně 139 a d.) o svatbě únosem ženy. Studie Baldžijevova svědčí o hluboké znalosti . věci a může býti vzorem podobných studií o právních obyčejích lidových. Kdy se dočkáme studií tohoto druhu také u nás, kdež mezi lidem leží mnoho látky, ještě nesebrané, ladem? Dr. ?. ?. Gudev popisuje bulharské rukopisy v knihovně lorda Zouchea. článek je provázen pěti obrázky z týchž rukopisů. Dva jsou provednny nádherně barvotiskem. ?. ? o n e v podává příspěvek ke studiu látky o Trojanské válce v literatuře jihoslovanské. M. Dragomanov svým osvědčeným způsobem srovnává slovanské náboženské a etnické legendy s legendami jiných národů (I. ??????? ??????????), pátraje, jaké vlivy působily při vzniku řečených legend. Výhorný článek Dragomanův, oplývající četnými údaji literárně historickými, přijde jistě vhod také českým badatelům o látce téhož druhu. A. T. II i j ev podává začátek patrně delší rozpravy o rostlinstvu v národních písních, obyčejích, obřadech a pověrách bulharských. V úvodu dovolávaje se známé české studie Sobotkovy o Eostlinstvu v podání slovanském, praví, že sebral plno nové látky, pokud se týče podání bulharského,


Předchozí   Následující