Předchozí 0090 Následující
str. 89

literou uloží v samostatné rozpravě. V prvé části obírá se stromy v lidovém podání vůbec. Líčí názor lidu bulharského o stromu a lesu, o úcté jejich, o bájeslovných bytostech s nimi sdružených. V části druhé líčí obšírně význam jednotlivých stromů: dub, jilm, buk, habr, jasan. Vzdáváme autorovi zaslouženou pochvalu za studii, která nabývá nemalé ceny pro všecky pracovníky v oboru lidovědy slovanské tím, že Ilijev si všímá bedlivě vedle bulharského podání také všech jiných podání slovanských (českou literaturu, na př. studie Polívkovy, bájesloví Machalovo, hlavně pak práce Sobotkovy zná podrobně). Pěkná je dialektologická sbírka od D. Matová. ? jednotlivým slovům jsou místy připojeny názorné obrázky s označením názvů jednotlivých částic. Ď. U s t a -G e n č o v popisuje zevrubně zádruhové zřízení na Trnovsku. N. N a č o v líčí lidové počítání na vruby a zvláštními značkami. Ivan Vazov: ???????? ?????? ???????. — Ve sbírce materiálu Jidovědného: Kolední obyčeje a písně, lazarské písně, národní písně s nápěvy a pod. Lidové pranostiky, názory o zjevech přírodních. Zaříkadla. Přísloví. Hádanky. Dětské hry. Národní obyčeje. Material k slovníku bulharskému (lidové názvy z oboru rolnictví s obrázky zejména jsou tu důležité). Bulharský Sborník pilně pokračuje na dráze vytčené. Kniha sedmá vyniká všemi přednostmi, jaké jsme pochválili již v loňském ročníku při referátech o vydaných šesti svazcích. Opět chová v sobě poučení netoliko o lidovědé bulharské, nýbrž vůbec seznamuje čtenáře v článcích, psaných methodou přirovnávací, s výzkumy moderního bádání v oboru studia národopisného, hlavně slovanského. Pečlivá redakce zasluhuje plného uznání. Znova upozorňujeme české pracovníky na bulharský sborník, jemuž přejeme i na dále tak -zdárného úspěchu, jakého nabyl v době poměrně krátké, od r. 1889.

    Zbt.

Revue des traditions populaires, red. Paul Sébillot. Paris, 1892, sešit 6 — 7. Redaktor Sébillot podává lidové zkazky o horách (o ledovcích, o bytostech bájeslovných horských, o pokladech a zázracích atd.) J. d e L a-porterie otiskuje lidové písně chaloské s nápěvem. A. Rammelmayer uveřejňuje časovovou drobotinu: Nynější hlad na Rusi v lidovém podání G. L e Calvez: Hádanky. René Basset pokračuje ve své studii o očistách a v studii o zjednávání bratrství krví u národů nevzdělaných. Roland Bonaparte: ? obřadům při zakládání stavby. P. S. studuje dále látku pověsti o králi Midasovi. René Basset: Pověsti africké o původu člověka. ? ? ? r-t e u x přispívá novými pověstmi do řady zkazek o oběšencích A. Harou sebral dvě pověsti o hledačích pokladů a R. ? ? ? o n další pověsti, obyčeje a pověry námořnické. R. Basset pokračuje ve studii Solaiman (Šalamoun) v pověstech moslemínských. Lidové podání, týkající se života námořnického, sebrali Aug. Gitté, F. M. Luzel (čarování s větrem), G. Le ?alvez (ztroskotání lodi, svatí patronové pobřežní, víly a mořské panny, podivné ryby). Paní Sébillotová otiskuje písně lidové. F. M a r q u e r : Legenda o svaté Malvaině. R. Basset pokračuje ve snůšce pověstí arabských a východních (pověsti habešské). P. Sébillot uveřejňuje obšírný věcný seznam ke sbírce svých pověstí bretagnských (srv. Český Lid I. str. 62). J. ?arlo : O zázračných otiscích (kopyta ďáblova a pod. A. Le ?raz: La Basse-Bretagne conteuse et légendaire. L. De Villers: ? pověrám o zvonech. Referáty. Drobnosti a zprávy (lidové léčebnictví, zkazka o skvrnách na měsíci a pod.). Doporučujeme sborník Sébillotův pozornosti čtenářstva Českého Lidu Adressa : ?. ???teux, Paris, 24, rue Gay-Lussac. Cena ročně 17 franků.

    Zbt.

Zeitschrift jdes Vereines für Volkskunde, red. dr. ?. Weinhold, 1892, 1 — 3 (srv. Český Lid I, 525). Druhý ročník Weinholdova časopisu zahájen je překladem faeroiských pohádek a pověstí od dra, Otty Jiriczka.


Předchozí   Následující