Předchozí 0088 Následující
str. 87

o wyrobach z kamienia gładzonego, znalezionych na Żmudzi i Litwie (Pamiętnik fizyograficzny, Warszawa, 1890). W. E. o knize: Sarna. Kościoły i klasztory reguły św. Franciszka na ziemiach polskich, L, Kraków, 1891. St. Ł. o studii dra. Fr. P i e k o s i ń s k é h o, Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych (s 48 obrázky), Kraków, 1890. Dra. J. Karłowicze referát o Kolbe rgově Ludu XXIII, Kaliskie, I, Kraków, 1890. Téhož o spisu Ma-jevského již oznámeném v I. ročníku „C. L": „Bocyan (čáp) w móvio i pojęciach ludu naszego", Warszawa, 1891. W. Nehringa o studiích Briicknero-v ý c h a j. Seznam referátů v různých časopisech o nejnovějších spisech. Přehled článků historických a literárních po časopisech. (Z českých čerpáno z Lumíra, z Literárních Listů, z Osvěty, z Vlasti.) L. F i n k e 1 podává důkladný přehled nejnovější literatury zahraničně. Zprávy o činnosti Towarzystwa Historycznego. Obsah nového sešitu jest opět bohatý a svědčí o bedlivé redakci. Předplatné ročně 5 zl. Adressa: Lwów, ul. Zimorowicza 7.

    Zbt.

Wisła, 1892, VI., 2. sešit. V novém svazku polského časopisu lidověd-ného, řízeného vzorně drem. J. Kar łowiczem, podává Ivan Franko zajímavý příspěvek ke studiím přirovnávacím o lidové literatuře pod názvem „Wojna żydowska". B. Grabowski pokračuje v důkladné srovnávací studii látky o Edipovi. Z. W a s i 1 e w s k i dokončuje příspěvek k ethnografii Krako-viaků, podávaje písně s nápěvy, legendy, pověsti, hádanky (některé doslovné s lidovými hádankami českými), lidová jména a názvy. E. Majewski dokončuje pěknou a objemnou studii o hadu v řeči. názorech, pověrách a obyčejích lidu polského. Český ethnograf opět se tu dobere plno shodných zpráv s lidovým podáním českým. St. Ciszewski, spolupracovník C. L., pokračuje v obšírné studii o folkloristice chorvátsko-srhské. E. Piltzówna pokračuje v překladu Teoppenovy knihy o pověrách mazurských. V drobnostech vedle jiného zaříkadla nemocí od Z. Rokoszowské, pozoruhodný článek od Z. Kowerské o chatě polské s náčrtky krovu, záhrobu, pece a komínu, mlýnku domácího a primitivního kužele s vřetenem, zpráva o písmě obrazovém o J. K. s náčrtkem, o zvířatech v lidovém podání od Sczesného Jastrzebowského, drobnůstka o živém ohni, vzníceném točením dřeva, kvestionář „Pamięć o zmarłych" od Jastrzgbovského, drobné zprávy o kraslicích, o svatojanských ohních atd. Bohatý oddíl odborných referátů a hojná bibliografie, novinky literární. Sešit ozdoben je obrázkem spanilé vesničanky z okolí Těšína. Redaktor K a r ł o w i e z popisuje její kroj, jenž celkem shoduje se s prostým oděvem žen slovenských, nejen úpravou rázu starodávného, nýbrž také některými názvy starými, slovanskými („oplecki", „náramja_czka", „szatka") vedle názvů pozdějších, upravených z cizí řeči. čtenářům Cesk. Lidu doporučujeme znova vřele „Wisłu". Předplatné ročně 7 rublů. Adressa: Ksiggarna M. A r c t a, Warszawa, Nowy Świat, 53. Zbt.1892, 2. seš. Prof. A. J. S obole vs kij pokračuje ve svém nástinu ruské dialektologie. Pokračování listů J. J. Srezněvského matce (na str 62 a d. dopisy z Prahy r. 1840 jsou velmi zajímavé pro charakteristiku tehdejších literárních a kulturních poměrů, na str. 68—69 popis masopustní zábavy, kde byly tancovány tance polka, rejdovák, rejdovačka, furiant, zpívány národní písně a pod., popisy památek pražských). A. Š u s t i k o v popisuje Trojičinu v uj, kadnikovském v gub. vologodské, jak se živí lid tamější. S. Patkanov podává překlad ostjacké byliny. Pěkný je příspěvek M E, Jevsejeva o svatbě s četnými písněmi (s nápěvy). A. S o-


Předchozí   Následující