Předchozí 0085 Následující
str. 84

bulharských a pečlivě sestavenou studii o rázu písní těchto, o obyčejích, zábavách a pověrách lidu bulharského. Do textu připojeny jsou ukázky lidové hudby. Překlad písní jest opatřen četnými vysvětlivkami.

    —b—

Giuseppe Pitrě. Mostra Etnografica Siciliana. Palermo, 1892. Na národní výstavě italské v Palermu upraveno je řízením známého ethnografa P i t r ě h o také oddělení národopisné. Oddělení toto, jak vysvítá z příležitostného spisku Pitrěova, není veliké, za to názorné, přehledné. Kniha Pitrěova ozdobena je drobnými obrázky důležitějších předmětů, kreslenými věrně podle originálu. Výstavka tato je rozdělena: I. Kroje. Pitrě vyčítá jednotlivé kroje, udávaje zároveň dialektické názvy částic jejich. Seřaděny jsou tu kroje všední a sváteční, svatební a pod., napřed oděvy ženské, potom mužské. K figurínám druží se: sponky, náramky, křížky, náušnice (pěkný obrázek na str. 13), jednotlivé části krojové, mezi nimi zajímavá sbírka obuvi lidu italského (pastýřská obuv primitivní, řemínky ovazovaná kolem nohy, č. 34, podobá se slovenským krbcům.) Na konci sestaveny jsou z krajin jednotlivých skupiny fotografií krojových. II. Nářadí k domácí potřebě. Jsou tu vybrány z lidové domácnosti italské věci charakteristické: nádobí kuchyňské, stolní, hrnce a džbánky rozmanité podoby, nářadí na předivo, dýmky, nože, dýky atd. Zajímavý je ráz ornamentiky těchto předmětů, na př. číšky z rohu, ozdobené neumělou rukou výjevy nábožnými, vojáky, nádobí ozdobené květy a pod. Pozoruhodná je skupina lidových štítků (obrazy na str. 34—35) na označení některých řemesel a. závodů (kovář, lazebník, vinárník a pod.) III. Předměty, charakteristické hlavně pro pastýřství a rolnictví lidu italského. Pozornosti zasluhuje výzdoba obojků na dobytek s obrazy svatých (vyobrazení na str. 45 — 46). IV. Výstava rozmanitých druhů povozů, prostého pro náklady i ozdobnějšího. K tomu připojena skupina rybářských i jiných loděk. V. Uspořádán přehled jídel prostého lidu, pečiva různé podoby na svátky výroční a na dny zvláštní. VI. Lidová divadla a slavnosti: Loutková divadla (obrázky na str. 64 celkový pohled, na str. 67, 68). Předměty, jichž se užívá při výročních slavnostech, masky masopustní atd. až do jesliček vánočních. VII. Amulety, votivní předměty. Amulety proti uhranutí, proti neštěstí (mezi jiným také podkova jako všude jinde v lidovém podání evropském), proti nemoci. Votivní obrázky zázraků. Voskové údy, obětované při nemocech hlavy, očí, ruky, nohy a pod. VIII. Hry a zábavy dětské. .JVedle četných hraček originálních jsou vystaveny obrázky her dětských. IX. Četba lidu sicilského. Vyjmenovány jsou knížky starší i novější, které lid čítá. Z knihy Pitrěovy patrno, že mu šlo při pořádání výstavky národopisné o věci charakteristické pro život lidu italského, zejména sicilského. Vybíral hlavně ty předměty, které jsou význačné pro poznání lidového života. Třeba bychom nesouhlasili plně s roztříděním Pitrěovým, nelze upříti, že skupiny, jak je uspořádal způsobem již řečeným, názorně poučují. Drobné náčrtky předmětů, o které šlo zvláště, nemálo přispívají k docelení představy, vzbuzené četbou úhledné knihy Pitrěovy, která nám byla od autora laskavě pro „Český Lid" zaslána.

    Zbt.

Předchozí   Následující