Předchozí 0010 Následující
str. 9

potřebí. Nad těmi sledovala slabá vrstva uhlí dřeveného (2) a něco písku, a pak kamení z jeranozrnité žuly (3), které porůznu bylo páleno a trochu spečeno; velký škvár ležel na vrchu.

Prokopáním jihovýchodní části valu hlavního (obr. VI. b) docílen byl otvor 3 m. dlouhý; val zde byl pod hřebenem 2'5 m. vysoký a 10 m. široký. Jak bylo pozorováno na průřezu dřívějším, tak i zde ležela na přirozené půdě vrstva kamení menšího, promíchaného s množstvím hlíny; nad tou sledovala vrstva popelitá bez uhlí, ale očividný to zbytek spáleného uhlí, a po té velké kamení porůznu připálené; spečeného kamení zde nebylo. Mezi kamením vyskytlo se mnoho střepů, polovička přeslenu a kosti zvířecí, uprostřed valu nalezen byl střep tuhový.

Na jihovýchodní části valu předhradního (obr. VI. d) kopalo se od hřebene valu, zde 3,5 m. vysokého, na 2,5 m. délky; vnitřní polovice byla odstraněna, a v téže délce kopána byla pak stoka směrem do vnitř předhradí, asi 5,5 m. dlouhá. Na přirozené půdě valu spočívala vrstva písčitá, nad níž se rozkládala 0,02 m. silná vrstva dřevěného uhlí, nad tou sledovala vrstva do žlutá páleného písku a konečně větši kameny, částečně pálené. Ve stoce před valem spočívala na přirozené půdě v hloubce 1 m. černá prsť, obsahující střepy; vrstvy té směrem do vnitř hradiště ubývalo, tak že se zde přirozená půda nalézala již v hloubce 0'5 m. Na vrstvách těch ležela písčitá země 0'5 m. mohutná, obsahující přeslen, střepy a kosti zvířecí, a táhla se pod val; nad tou sledovala vrstva země lesní, 0,1 m silná.

Na západní straně předhradí, kde nebylo vyčnívajícího valu a kde se půda zdála býti částečně urovnána (obr. VI. c), vykopána byla stoka směrem od okraje do vnitř předhradí, 6,5 m. dlouhá, 2 m. široká a na pokraji 1,6 m., uvnitř 1,4 m. hluboká. V hloubce 1/4 m. přišlo se na pokraji na přirozené půdě (obr. VIII., 1) na mohutnou vrstvu uhlí (2), které ubývalo směrem do vnitř, až konečně zanikla; nad ní rozkládala se vrstva do žlutá páleného písku (3), a pak slabá vrstva uhlí (4), nad nímž bylo zase rozloženo kamení (5), pokryté 0,3 m. silnou prstitou zemí lesní (6), obsahující několik střepů a kostí zvířecích.

Po té prozkoumána byla vnitřní plocha hradiště tím způsobem, že na sedmi místech vykopány byly stoky 2—6 m. dlouhé, 1 —3,5 m. široké a dle potřeby hluboké. Poblíže středu rozkládala se pod slabou vrstvou země lesní suť přirozené půdy; nedaleko spočívala na půdě samorostlé 0,4 m. silná prstitá černá země. obsahující kosti zvířecí, kus pálené hlíny, malý nůž železný a úlomek vytlačené hliněné desky z mladšího středověku. Na třetím místě spočívala 0,2 m. mohutná


Obr. VIII. Průřez záp. spádu (c) na hradišti nad Volynkou u Strakonic.


Předchozí   Následující