Předchozí 0009 Následující
str. 8

Hradiště nad Volynkou u Strakonic.

Na levém břehu Volynky zdvihá se mezi Strakonicemi a Volyní -vrch nazvaný „Hradiště". Na hřbetu jeho rozkládá se hradiště s před-hradím. Byl jsem na ně upozorněn zemřelým konservátorem strakonickým p. Ludikarem a popsal jsem je r. 1874.*) Pak jsem popsal i několik tam nalezených střepů.**)

Hřbet vrchu toho spadá na severní, východní a západní stranu dosti příkře a z vysoká, pročež jest zde obehnán jen jediným valem {obr. VI). Přístupnějším jest hradiště to na jižní straně, a tu se také

nalézá druhé opevnění v podobě před-hradí, jediným valem na východu a jihu opatřené. Na západu skoro kolmo spadající bok v předhradí nemá valu, za to zde byla příkře spadající plocha uměle narovnána. Val hradiště samého jest asi 425 m. dlouhý, zvenčí 7—18 m., uvnitř 3—4 m„ vysoký a celkem 4—5 m. široký. Val předhradí jest asi 390 m. dlouhý, nepočítajíc v to asi 90 m. dlouhý okraj západní bez valu, 3—5 m. vysoký a 4—5 m. široký. Podrobné prozkoumání podniknul jsem s dovolením majetníka hradiště, rytířského řádu maltézského r. 1890, při čemž správce statku p. Miltner ochotně mne podporoval.

Průkop v západní části hlavního valu (obr. VI. a) byl na vnitřním boku 2,5 m. a zvenčí 4 m. dlouhý; val zde byl 10 m. široký a pod hřebenem 25 m. vysoký. Průřez objevil se následující (obr VII.): na přirozené půdě spočívala 1 m. mohutná vrstva menšího, hlínou promíchaného kamení (obr. VII., 1), v níž se objevily střepy a kosti zvířecí; nad tou sledovala vrstva balvanů tak těžkých, že k odstranění jednoho bylo pěti mužů zavalu (a) na hradišti nad Volynkou u Strakonic.


Obr. VI. Plán hradiště nad Volynkou u Strakonic.


Obr. VII. Průřez hlavního západ.


*) Verschlackte Steinwálle etc. in der Umgebung von Strakonic, Mitth.
d. anthropol. Ges. Wien B. IV. Nr. 7. 1874.
**) Wallbauten im sudóstlichen Bóhmen. Mitth. der anthrop. Ges. Wien. B. V., Heft 8 u. 9. Sig. 2, a, b, c, d. 1875.

Předchozí   Následující