Předchozí 0004 Následující
str. 3

bok zevnější nesáhala (4), nad ni sledovala klenutě vrstva kamení, poněkud blinou promíchaného, sem tam páleného a 0,5 m. mohutného (5); nad ním spočívala opět vrstva uhlí po celém valu rozložená, 0,3 m. silná, na vnitřním boku valu příkře spadající, zvenčí však k patě valu nedosahujíc (6); pak sledovala vrstva do žlutá páleného písku porůzná hlinou pomíchaného (7), nad níž bylo rozloženo větší kamení pálené a spečené, celkem 1 m. v mohutnosti (8); v písčité vrstvě jakož hlavně i mezi škváry pozorovány byly stopy vzdušných rour, kterými se žár vzhůru bral.

Na jihozápadní části téhož valu prokopán byl poblíže řeky druhý průřez, 2 m. dlouhý (obr. I. b). Sledovaly zde tytéž vrstvy nad sebou, jako v průřezu prvním, jen že se síla jejich poněkud lišila, a to : 1. vrstva uhlí dřevěného 0,2 m, 2. a 3. vrstva jen málo páleného písku a většího kamení 0,5 m., 4. vrstva uhlí 0,2 m., 5. hlinitý písek 0,7 m., a kamení hlinou promíchané bylo 0'6 m., 6. vrstva uhlí 0,15 — 0,2 m., 7. a o. do žlutá pálená písčitá prsť a velké kamení pálené a spečené bylo 1,2m. silné. I zde sledovati bylo stopy vzdušných rour mezi kamením.

Mezi průkopy těmito kopáno na třetím místě (d) kolmo od hřebenu valu na vnitřním boku na 1 m. délky, a i zde se vyskytly tytéž vrstvy.

Severovýchodní část valu hlavního není tak mohutná jako západní, jelikož zde hradiště pří-křeji spadá k potoku „Hradní strouze" ; val jest 5 m. široký. Průřez, který jsme zde provedli (obr. I. c), objevil následující poměry (viz obr. III.): Na vnitřním boku pokrývala patu Valu 0,3 m. silná vrstva země lesní (1), pod ní sledovala 0,5 m. mohutná vrstva hlíny, obsahující něco málo střepů (2); pod tou spočívala na samorostlé půdě (suti a skále) vrstva uhlí dřevěného, 0,4 m. mohutná (3); tato táhla se pod val, kde nad ní sledovala uvnitř valu vrstva do žlutá páleného písku, pokrytého silně do červena vypáleným a spečeným kamením (4). Zde se uhodilo na dobře zachovanou rouru vzdušní mezi pískem a kamením se vzhůru táhnoucí (5), avšak ne tak pravidelně, jak ji obr. III. vykazuje. Kamení bylo totiž tak zakládáno, aby tvořilo jakousi rouru. Dělníci sami hned poznali, že jsou to „lufty" nějaké pece. Kamení této roury bylo nejvíce spálené a spečené, zvláště uvnitř. Na východním boku valu ležela, pod uhlím ještě vrstva kamení (6), jestli pod tímto ještě byla vrstva uhlí, nemohlo se pro nastávající tmu noční více zjistiti; dle všeho zdá se však, že nikoli.


Obr. III. Průřez hlavního východního valu (c) na hradišti litoradlickém.


Předchozí   Následující