Předchozí 0106 Následující
str. 87

Po křtu Anny Vojtovy dne 23. července 1634 ze Zvíkovce, prázdné místo jest ponecháno a na něm napsáno: »Těch dnů jsme před zlostí vojska (švédského) utekli, jimž Bůh za jejich nešlechetnost zaplatit ráčiž.« V tom roce bylo jen 13 pokřtěných, jenž se dle tamní pověsti ještě na lesích a u studánky farské na lukách pod ¦Drahnooujezdem a horou Macochou v noci křtívali. Z Velkoou-jezdecké, Matějovské, Pavlikovské, Lounské, Hvozdecké, Bhidlické, Nezabudické, Strašické, Skrejšické, Kněžovské osady až do r. 1714 z nadjmenovaných míst na Zbečně pokřtěných 3565 dětí nalézáme. Zasnoubených 810 a zemřelých 219 osob (jsem já Váe. Krolmus napočítá]). Tuť jest opět viděti, kolik far a kostelů (na 4 ba i na 5 hodin cesty vzdálených) se Zbečenskou farou sloučeno bylo. Jaké to v těchto dnech pro lid obtížnosti byly! Nejstarší matrika Koz-zlanská na Rakovnicku počíná od r. 1651, v nížto až do r. 1667 na 203 pokřtěných se počítá, Z 28 vsí a samotin, ze 4 osad, totiž Do-lanská na Rakovnicku počíná od r. 1651, v nížto až do r. 1667 na osadě přivtěleny byly, kteréž také kněží řádu Cisterciánského z kláštera Plazského obsluhovati napomáhali. Nejprvnější matrika Čistecká na Rakovnicku začíná od r. 1667, v kteréž opět z 35 okolních míst děti pokřtěné se nalézají, totiž: z Velkooujezda, Slabce, Rousinova, Petrovic, Václavic, Břežan a. t. d. Podobně Slabecká matrika nejstarší počíná od r. 1669. a Velkooujezdecká na Rakovnicku teprv od r. 1697, kterou jsem bedlivě prohlídl, abych zvěděl, kdy a kde se tamní šlechta, na svých statcích v onom okolí sídlící, teh-dáž zdržovala. Nalezl jsem, který toho času z rytířů prvním aneb druhým hejtmanem kraje Rakovnického ustanoven byl a přesvědčil jsem se, že neúřadoval krajský v krajském městě, alebrž na svém statku úřad svůj zpravoval, n. př. Uroz. p. Kryst. Jaroslav Krakovský Kolovrat, pán na Volešné, na Senci, Libině, Dražovicích r. 1654 hejtmanem kraje Rakovnického, a r. 1661 byl již Albrecht Kolovrat hejtmanem, p. na Libině. První na Volešně a druhý na Libini ouřadoval. Na Kříči vsi r. 1671 uroz. p. Vojtěch Ignác Tey-řovský z Činsídlu (pak na Kříci, Dubinách, Březku a Kozlanech hejtmanem kraje Rakovnického) ouřadoval na Kříci. Na Všetatech asi r. 1690 uroz. p. Petr z Držkovic, p. na Všetatech, hejtman kraje Rakovnického, ouřadoval. R. 1696 hejtmanem kraje Rakov. byl statečný rytíř p. Jan Jiří Loubský z Loub, p. na Modřovicích vsi, kdež svůj ouřad krajský zastával. R. 1733 dne 16. prosince umřel a pohřben se svým písařem uroz. p. Ferdin. Hallem na Skřivani vsi, uroz. p. Jan Jos. z Klebersberka, hejtman kraje Rakovn., kteří roku toho na Skřivani ouřadovali. V podotknutých matrikách nalezeno: že také krajští hejtmanové na Horce, na Pavlíkově, na Slabících atd., na svých statcích a na svých vsích své ouřady mívali a krajské věci všecky zpravovali. Takový obyčej se i na ostatních krajích Českých dlouho zachovával, jakož se až podnes s dů-


Předchozí   Následující