Předchozí 0087 Následující
str. 70

ním přelezše preč od města jsem odešel a též pouto potom, kdež mi se vidělo a zdálo, odeslal; pročež pro takové nenáležité vejstupky a přečinění má JMti pan purgkmistr, páni i na místě vší obce naddotčeného města Dvoru nad Labem outrpným právem ke mně přistoupiti a hrdle (ku příkladu jiným mistrem popravním) ztrestati dáti toho oumyslu býti ráčili. Ale na přímluvu vzáctných, dobrých a poctivých lidí při hrdle mně na tento nížepsaný a znamenitý spůsob zanechali a mně je darovali. Za kteroužto tak velikou ke mně prokázanou milost já svrchu psaný Pavel Grameš předně od téhož domku aneb chalupy při jmenovaném městě Dvoru, kterýž jsem od obce téhož města koupil, jej zase též obcí nad-jmenovaného města Dvoru v pokutě postupuji a od něho dobrovolně upouštím. Však z téhož domku mně 30 kop míšeňských na tři terminy v roce pořád zběhlém totiž při sv. Jiří nejprv příštím létha 1613 10 kop a při sv. Havle téhož léta 10 kop a při sv. Jiří létha 1614 ostatních 10 kop míšeňských, na přímluvu vzáetných, dobrých a poctivých lidí vydáno býti má. A dále tímto zápisem sám za sebe, manželku a budoucí své připovídám, jak nad obcí dotčeného města Dvoru, též nad žádným z sousedův a obyvatelův k obci této náležejících nižádným vymyšleným spůsobem jak sám, tak žádnýho jinýho k tomu na místě mém nenabízejíc, vymstívati ani ničímž zlým toho připomínati a škoditi nechci, nebudu a nemám na věky budoucí a věčné. A gruntův též obce města Dvoru nad Labem všelijakým spůsobem, jakž by vymyšleno býti mohlo, prázen býti chci a připovídám nyní i na časy budoucí. Pakli bych na týchž gruntech jak při městě Dvoru i jinače k témuž městu Dvoru přináležejících, kdykoliv postižen a usvědčen byl z kteréhokoliv artikule nadepsaného aneb jednomu z nich zadosti neučinil, tehdy beze vší milosti abych hrdlo ztratil a žádným právem k milosti v tom přijíti nemohl. Naposledy za takové mé nenáležité přečinění a vejstupky od pana purgk-mistra, pánův města Trutnova nad Úpou pro vejstrahu a ku příkladu jiným podle spravedlivého uznání týchž pana purgkmistra, pánův, vězením náležitě abych ztrestán byl podle práva. Actum zápisu tohoto (na přiznání oustní svrchu psaného Pavla Grameše jinak Jeronýma, posla při úřadu rychtářském města Trutnova nad Úpou) v pátek den památný ochtáb Mláďátek létha Páně 1613. (Originál v archivu Musea království Českého.)

Dr. Čeněk Zíbrt:

Potrestaní tanečníci štědrovečerní na Zvíkově.

Český Lid uveřejnil již několik příspěvků o známé látce středověké, že byli tanečníci bezbožní prokleti, aby pro výstrahu neposlušným rozkošníkům, když nechtěli na Štědrý den ustati v tanci na hřbitově kolem kostela, celý rok ve dne v noci tancovali a potom bídně za-


Předchozí   Následující