Předchozí 0500 Následující
str. 484

rendovaných alebo už aj odkúpených statkoch „juhásí" (maďarsky juhász = ovčíak) pásavajú vatšie, menšie stáda po vrškoch a po strni-skách a úhoroch svahov a dolin; v dědinách ale málo ktorý sedliak drží si dakol'ko ovečiek, ktoré mu „valach" pase. V Kopaniciach je viac takých gazdíkov, ktorí dakol'ko vlastných, s dakoťkýmí od žídov „na chovanie" přijatými ovečkami, „valachom" lebo „valaškou" (chlapcom lebo dievčaťom) pást dávajú, nietak mlieku, jako vine a mäsu k voli. Pýchou takého pánského juhása je pekne vyřezávané a v o výrezoch olovom vylievané bičisko, a na ňom o železnú kariku upevněný, u vrchu hranato, dolu níž oblo pletený, ščugárom sa končiací „čapor" (bič). V plieskaní takým bičora nezkušený, o mnoho snadnejšie si ním doiťahá svoje vlastnie uší, než aby mu ščugár bíča zapleskol, jakoby z piitoťe vystřelil. Ked1 sa ale sva-lovitý juhás čaporom popod ruku rozženie a zapleskne, ozývá sa to, jako výstřel mohutnej, do póly prachom a sekancamí nabitej švíhovky. Že v dávnějších časoch aj v južnom Trenčiansku ovce bačovia opatrovávali, svědčí rodinné měno „Bača", dosť často sa vyskytujuce v dolině moravsko-lieskovskej a bošáckej. Pod Lopeníkom stávala v bošáckych Kopaniciach do nedávná valcha, v ktorej sa z domácej vlny, doma vyrobené, biele halenové sukno váťalo. Bolo to sukno hrubé, ale zázračnej trvácnosti, tak že z něho ušité nohavice, kaba-nicu lebo halenu, temer ani zodraf nebolo možno. Fabričné, uhl'ad-nejšie, lacnejšie — ale o mnoho slabšie halenové sukno zapričinilo, že si teraz málo kto v Kopaniciach sám sukno tká, ale z ovečiek nastryhand vlnu předává. Z ovčích čríev robievala jedna chudobná židovka výbornó struny na kolovraty; po jej smrti zanikla tu výroba strun.

Svatba v okolí Chrasti (na Chrudimsku).

Dle vypravování své milé matky (r. 1807 narozené) a jiných starších osob

napsal Vine. Paulus.

(Dokončení.)

Stůl u dveří zaujali muzikanti; v předsíni měli stůl čeledínové a služky hostů vzdálenějších. Neříkalo se nikdy, kolik hostů bylo> na svatbě, nýbrž o kolik stolů se jedlo (obědvalo).

Poněvadž tehdáž nebylo takových krbů1) jako nyní, a ohniště pod komínem dosti místa neposkytovalo, vařily se polévky a omáčky


1) Sporokrbů, ploten.

Předchozí   Následující