Předchozí 0341 Následující
str. 328

Recept na prašivinu. Vezmi koňského sádla starého a roztři j& sazemi a sírou, však nejprve drobet kolomastí namaž, potom tímto trojím sádlem, přidaje k tomu kousek nepravého másla, po všem koni namaž. Zhojí se.

Opal koni sehnati. Vezmi cihlu rozpálenou ve vohni a připaluj mu jej a tak mu jej umoříš.

Když se roh koni puká, rozetři cibuli v pánvici s kozlovým lojem a natírej tím koni. Zhojí se.

Na prašivinu, lupty a bradavice. Rozdělej vitrolinu s va -ječným bílkem a potom uměj mu nohu vodou po proudu dolů běžící, přidajíce drobet lutrocilu, rozdělej to a pomazej. Zhojíš koně bradavičného. — J i n á č. Vezmi vitrolinu s vaječným bílkem smíchanou, umyj mu nohy, ať má čistý r bílý, potom s tím potírej. Každý lupty so zhojí.

Který kůň má mušky. Vymejvej hnojaou vodou a rozdělej s vaječným bílkem vitrolinu, tím pomazuj a vyhojí se.

Když se kůň tkne. Vezmi slaniny a zaškařuj mu s ní zlé maso, jinak zasejpej vápnem nehašeným, však slaniny musíš starý bráti.

Uchváceného koně zhojiti- Pusť mu třmennými žilami a stro-novními i také pod kotníky a potom stoj s ním ve vodě na proudě až do břicha-a pokrutinn neb záboj lněnej koupej, vař ve vodě a obvaz mu nohu a roh nabíjej. Zhojí se.

Který jest kůň plnorohý. Vezmi vitrolinu, řepíčku a vaječného bílku, spolu rozetři, přikládej a zhojí se.

Když koni roh chce sjíti. Vezmi vitrolinu, a rozdělej jej vaječným bílkem, spolu to přikládej na roh. Vysuší se mu všeckno. Potom vem vysokej trank (?), černohlávek a řepíček, svař to, vezmouee vody po proudu • vymejvej mu. Byť se dost málo držel, zhojíš ho sobě. Můžeš mu taky starým sádlem zaškvařiti.

(Dokončení.)

Titulní list Rittersberkovy sbírky českých národ- ních písní z r. 1825.

Pan prof. Dr. 0. Hostinský dovolává se ve svých důkladných a věcných studiích „0 naší světské písni lidové" často sbírky Rittersberkovy, která byla vydána r. 1825 v Praze na podnět nejvyššího purkrabí hraběte Fr. Ant. Kolovrata Libšteinského (srovnej č. Lid I. 28). Podáváme snímek obrázku, litografovaného v Praze (litogr. Ant. Machek), který zdobil začátek sbírky této. Znázorněny jsou tu zpěv, hudba a tanec. Hudba vyobrazena hlavně lidovými nástroji, dudami a nyní již vzácným cymbálem, k nimž druží se pa straně stařík s flašinetlem. 0 tančících bude obšírně vyloženo v knize podepsaného „Dějiny tance v zemích českých", z níž obrázek tento je vyňat a která se právě tiskne nákladem Fr. Šimáčka. v Praze.    Zbt.

Předchozí   Následující