Předchozí 0170 Následující
str. 161

Památky slovanského pravěku v místních názvech se zvláštním ohledem na Čechy.

Pro Český Lid napsal c. k. konservator Břetislav Jelínek. @P@(Dokončení.)

(Dokončení.)

Také paměť homolí čili mohyl zachovala se v původním svém prozvání nakupených hrobův,52) a nacházíme je: „Homol a" slově mohyla v lese Žalkově u Skřivan (okr. byd-žovský) s žárovým pohřbem z doby staré středoevropské kultury.53) „Homole" u Podmokel (okr. křivoklátský) byla mohyla s žárovým pohřbem z doby mladší (s železnými předměty54), a „Homole" šlovou mohyly z pozdní doby na Mořině ti Běštína (okr. hořovický. 53) — „Homole" mohyly připomínají se též jedna u Žatce a druhá u Stek-níku (u Žatce.56) — „Na homolí" šlovou mohyly u Kataj (okr. bechyňský) s žárovým pohřbem a předměty ze staré středoevropské kultury.57) — tHomolka" slula veliká mohyla u Lichucevsi (okr.


52) Slovo homol a, gomila a 7, toho přemetené mohyla či m 0-g i 1 a, je všeslovanské a znamená tolik co samostatný kopec, kopeček nebo nakupenou hromadu. Přemetáni slabik a přesouvání hlásek je řeči slovanské vlastní,' a proto přiházívá se v rozličných jme'nech zhusta a spočívá patrně na pohodlnosti vyslovování. Na pr. čes. ratolest za letorost, p o v r a z — provaz, k r í p o v — příkop; luž. s p ó t — post ; chorv. ar kati — k r n a t i; rus. doloň — ladoň; vjedmjeil — medvjed; &lovin. m e d o v-e c — včdomec atrl. U místních jmen : Z v 0-n i 1 o v e s za Zvoleňoves, T.ř i h ř i c h y — Stibřichy, J a r o v — Rajov, Šošojvicfi — Svojšice; luž. Zholerc — Zhorjelc; pol. In f 1 a n t y — Liflanty atd.
V slovanských řečech a podřečích slově starší, gomila, m^gils, (tumulus); slov. a chrv. gomila, dial. bosenský gromila i mogie ; srb. gomila, gromila i mogila (hromada) ; bulh. mogila, dial. m a k e-donský moglena; čes. nomole, homola, homolka, dial. homla, ho-mile, pak mohyla, ale více na Moravě; luž. homola, homule; polab. myďola (hrobj a dřevem, mjgyla ; pol. mogyla, Jcašub. modziia; velrus. mogila; malr. mohyia, mohyra, mahura a moliyika (hrob); bilor. homel' (ex us.), mogiPnik (pohřebiště) a ze řlovsnského alban. gomila, gamulje, magule; rmnun. mogíle, movilě; litevsky zase mogih.
53) Kalina, Bohm. Opferplatze p. 103. Vocel, Grundziige z. bóhm. Archaeol. p. 17. Pam. Arch. Vlil. 550.
54) Kalina 46, 53—CO Krolmus, Staroč. pověsti etc. II. 345, 561. Vocel, Grundziigo z. bohm. Ai-chaeol. S. 16.
55) Jelínek, Plešívec i. d. Vorgesch. v Mittheil. d. anthr. G. XII. 146.
56) F ó di sch v Pam. Arch. VII. 64.
57) Hráše v Pam. Arch. V. 220 a IX. 140.

Předchozí   Následující