Předchozí 0074 Následující
str. 65

Sbírka materiálů k předhistorické anthropologii zemí českých.

@P@III. Další lebky z doby pozdní. Popisuje Dr. J. Matiegka.

III. Další lebky z doby pozdní. Popisuje @A@Dr. J. Matiegka.

Levý Hradec. Laskavostí p. Eyznera v Roztokách poštěstilo se mi prozkoumati dalších lOlehek z pohřebiště na Levém Hradci. (Srv. Crania bohemica I. str. 48.)

Č. 41. Lebka muže středního stáří se stopami anglické nemoci, typu libčanského; obličej orthognathní, 5 zubů vypadlo za živa; výčnělky silné.

č. 42. Lebka staršího muže téhož typu se silně vyvinutými výčnělky; obličej jest orthognathní. Noaní kosti jsou úzké, dlouhé; očnice čtyřhranné.

č. 43. Lebka ženy 30—401eté s otřenými zuby (1 vyžraný). Typ libčanský.

Č. 41. Lebka muže (asi 401etého) téhož typu, však obrys v normě par. jest více stejnoměrně ovální; obličej jest ortbognathní, očnice jsou zakulacené, nosní kosti hluboce zasazené, dlouhé a úzké; v šípovém a lambdovém švu nacházejí se vsutiny.

č. 45. Lebka dorostlého muže postmortalně asymetrická, v typu podobná předešlým. Jest podlouhlá s kulatým čelem a týlem. Obličej jest alveoprognathní; očnice jsou nízké; 3 zuby vyžrané.

č. 46. Lebka ženy dorostlé; zuby jsou silně otřené, několik chybí, jeden jest vyžraný, a pravý hořejší špičák leží šikmo v dásni. Sev čelní jest zachován. Obrys v normě par. podobá se dlouhému vejčitému oválu s vytáhlým týlem. Obličej jest vysoký, očnice jsou nízké, stojí šikmo. Nos jest nízký, široký; hluboké přednosní jamky. V celku jeví lebka typ lebek řadových hrobů germánských (žalov-ských), ačkoliv index š : d jest 76'37.

č. 47. Lebka mladé ženy se zachovalými zuby. Obrys v normě par. jest vejčitě ovální s kulatým čelem a týlem. Obličej jest orthognathní, alveoorthogriathní, nízký; očnice jsou vysoké, zakulacené, nos střední. Úzké nosní kosti leží ploše. Čelo jest vysoké, klenuté.

C. 48. Lebka staršího, muže se srostlými švy a otřenými zuby; upomíná na typ lebek žalovských, jak -v dlouhém vejčitě-oválním obrysu v normě par, tak v domkovitém tvaru v normě occipitální.


Předchozí   Následující