Předchozí 0154 Následující
str. 421

choval. Formou neliší se kurhany těchto národů od jiných starších, za to však obsahem. Věci z nich datovati lze vesměs do XII.—XV. století (hlavně podle mincí). Příkladem je mohyla u vsi Jablonovky v kijevské gubernii, kurhany v okolí vsi Voroné v gab. jekaterinoslavské, u stanice Staré Myšastovky v Újezdě jekaterinodarském atd. Sem patří i mnoho hrobů v severním Kavkazu, hlavné v okolí Pjatigorska a Kislovodska.

Toto Samokvasovo třídění hrobů ruských v celku i v jednotlivostech naráží na tuhý odpor v Rusku samém, jako se ukázalo na př. na archaeo-logickém sjezdu v Moskvě r. 1890. Nám nelze o oprávněnosti totio rozhodovat. Víme však, že Samokvasov ostává jedním z nejzkušenějších ruských archaeo-logů a pro kraje západoruské jsou výsledky jeho jistě směrodataé.    N.

6. ? ? x ? ? ? ? ? i ?. MocKOBcrae ????????????? ?????????. ?????? ? ?????????, 6iorpa*ift ? ??????????????. ??????, 1892.

Spisovatel, referent Moskevských Vědomo stí na obou loňských mezinárodních sjezdech v Moskvě, archaeologickém a zoologickém, p idává zde přehled jednání obou sjezdův a připojuje několik biografií vynikajících účastníku, z authropologů Virchowa, Kollmanna, Chantrea, V. Schmidta, Sergiho a Galila-Edchem-beye, z přírodozpytců Miloe-Edwardse, Blancharda, Brusiny, Jentinga, a nekrolog A. J. Wilkinse. Tyto biografie, ač nejsou úplné, jsou hlavně důležitý, a to tím, že byly sdělány dle interwiewů s jmenovanými učenci, a jsou tedy vlastně autobiografiemi. Charakteristiky jsou ovšem čistě subjektivní. Kniha je velmi zajímavá.    V.

Jacob G. Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern. 2. vyd., Berlin 1891. — Týž. Ein arabischer Berichterstatter aus dem X. oder XI. Jahrhundert.

Berlin 1890.

Jest to nové oprfvené a rozmnožené vydání dodatku, který vydal známý pracovník na tomto poli Dr. Jakob k svému dílu „Dar nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter" (Lipsko 1887) Jako tento spis tak i svrchu oznámený dodatek jsou velmi důležitý pro toho, kdo se zabývá starší kulturou východních zemí Evropy a Orientu, také Slovanů. Slovo „Saqáliba" v arabských zprávách neznačí však jenom Slovany, nýbrž i Germany. Z anthropo-logického hlediska zajímavo je pro nás shrnutí zpráv arabských o původním světlém typu Slovanů. V knížce druhé vykládají se zprávy arabského kosmografa Qazvíního (ze 13. stol.) o něko ika městech středoevropských na základe starších zpráv jakéhosi 'Udri-ho (nejspíše zeměpisce španělského z 11. stol.) a Tartuší-ho, jehož bližší určení je velmi nejisté. Jacob v něm vili jednoho člena vyslanectví maurského do Merseburgu k Ottovi německému r. 973.

    S.

Koula J. Výběr národního českého vyšívání ? českého průmyslového musea Náprstkových (Choix de broderies populairea tchěques du Musée industriel Náprstek, přel. slč. J. Pinkasova, ??????? ??????? ???. ????? ??? ???????? ????????????? ????? ???????????? ?? ?. ?????, přel. pí. M. Apraxinová, A selection of Bohemian national embroidery from Naprstek's Bohemian Industrial Museum, přel. pí. J. Mourkova, Auswahl böhm. Nationalstik-kerei aus dem Naprstek'schen böhm. Gewerbemuseum, přel. G. Pfeiferová), XXV. tab., Praha,1893, nákl. Česk. prům. musea Náprstkových. Prix: 6 fi. On s'adresse: Fr.Ěivnáč, Prague. Vítáme nákladné dílo, pořádané od předního znalce lidového umění československého, prof. J. Kouly. Vybral z bohatých sbírek Náprstkova musea zjevy charakteristické pro vyšívání české a vzornou obětavostí manželů Náprstkových podává světlotiskem K. Bell-


Předchozí   Následující