Předchozí 0144 Následující
str. 133

Jest větší než předešlá a náležela patrně dospělému muži. Šev šípový počíná zarůstat. Occiput jest vypouklý, obelion ploché. Lebka III. byla rozlámána. Slepiv ji, shledal jsem, že byla taktéž dolicho-cefalní. Podle dosti silné glabelly a oblouků nadočních soudil bych na pohlaví mužské. Kosti jsou však velmi lehké a tenké. Lebka jest velmi zajímavá svou ostře vyznačenou plagiocefalií, o níž však nemohu určitě říci byla-li přirozená či posthumní, právě pro slabost a tím zajisté i ohebnost kostí.

Typ lebek dašických i dražkovických je celkem týž. Mozkovna jest dlouhá, také obličej úzký a dlouhý, což nese s sebou opět i vysoké očnice a úzký otvor nosní. Jest to typ tak zv. hrobů řadových. Nicméně není třeba pochybovati, že obě pohřebiště náležejí u nás již době slovanské.

II. Předhistorické lebky české chované v museu spolku pro dějiny Němců v Čechách.

V museu tohoto německého spolku je také neveliká sbírka předhistorická, v níž vyniká jen sbírka nálezů Foedischových z pohřebiště u Libochovic, mezi nimi i tři chatrně zachovalé lebky. Na dvou je přímo naleziště označeno, na třetí ne. Ale celým zevnějškem souhlasí třetí lebka úplně s předešlými a možno ji k nim určitě přiřaditi. Všechny tři lebky mají povrch působením chemického složení půdy rozežraný a barvy šedivé.

Pohřebiště, z něhož pocházejí, odkrývalo se na levém břehu řeky Ohře u cesty vedoucí do Lovosic v r. 1848—50, pak 1854 až 1856, a znova r. 1869. Dle zprávy Foedischovy*) byly tu hroby žárové i kostrové, poslední však převahou. Starší nálezy přišly na zmar, pozdější se uchovaly a přišly z části do musea německého spolku. Foedisch dostal pět lebek, v museu jsou však jen tři. Přesněji určiti stáří pohřebiště se dosud neodvažuji, části bronzového řetězu, náramky ozdobené na povrchu většími a menšími hrboly, pak nádoby (jedna se znakem na dně) svědčí jen, že pohřebiště nebude starší doby ténské.

Lebka I. (č. A. V. 19) jest jen s přední části zachována. Celý zadek lebky chybí, svrchní obličej je však úplně zachován. Pohlaví jest nejistého; glabella jest slabá, zuby neopotřebené. Člověk ten byl ještě mladý. Lebka II. (č. A. V. 7) skládá se pouze z mozkovny bez spodiny. Occiput jest vypouklý, ale nemnoho, glabella


*) Mittheilungen der Centralcommission 1871, str. CXCIII. a Mittheil. des Vereines für Gesch. d. Deutsehea in Böhmen VII. str. 200.

Předchozí   Následující