Předchozí 0093 Následující
str. 92

Simon, Liége, 1892 (o hrách, obyčejích, pověrách lidových) a A. Barth o knize Winternitzově. — Číslo srpnové: Zajímavý je článek redaktora G a i d o z a o lidových názvech ďábla. Pokračování pověr a obyčejů mysliveckých. Obřady při stavbách. Pokračování Tuchmannova článku o čarovném léčitelství. E. Ernault podává lidovou píseň z Bretagnska. De Charencey pokračuje ve zkazkách o dítěti, jež mluví v lůně mateřském. Z referátův uvádíme o knize: H. D'Arbois de Jubainville, L'épopée celtique en Irlande, I. Paris, 1892 a W. A. Clouston, Some Persian tales, Glasgow, 1892. — Předplatné na tento časopis, věnovaný studiu lidovědy a s obsahem bohatým, pečlivě řízený, ročně 12 fr. 50 – 10 mk. Adressa : Libraire E. Rolland, Paris, 2, rue des Chantiers.

    Zbt.

Volkskunde, Tijdschriftvoornederl andschefolklore, redaktoři Polde Mont a Aug. Gittée, Gent, 1891, č. 9—12 (srv. Český Lid I. str. 211), 1892, č. 1—5. A. De Cock na základě spisů Hellwaldova a Reclusova uvažuje o léčebnictví lidovém. Aug. Gittée píše o kohoutovi v lidovém podání. Pol de Mont o lidové hře tříkrálové. Aug. Gittée sebral Dětské ukolébavky a popěvky. M. V e ř k e s t podává pověst o čarodějnicích. Lidové písně s nápěvem od P. d e M o n t a. Krásný je harmonisovaný nápěv písně na str. 32—35. Gittée pokračuje ve své stati o lidovém humoru a podává příspěvky k právnímu zvykosloví. Z referátů zmiňujeme se o knize A. Richterově, Deutsehe Redensarten, sprachlich und kulturgoschichtlich erlautert, Leipzig, 1889, 168, 2 m., o spisu E. Handtmanna, Was auf märkischer Heide spriesst, Markische Pfianzen - Legenden und Pflanzen - Symbolik, Berlin, 184 strany, 3m

    M.

Bulletin de Folklore, Orgáne de la Société du Folklore Wallon, directeur pour 1891 E. Monsenr, Bruxelles, 1891, I—II. (J. Le-běgue et Cie.) Z obsahu nově založeného časopisu lidovědného vybíráme studii Wilmottovu o lidové písni ve středověku, Colsonovu stať o hrách dětských, pojednání Monseurovo o pověstech o kosti zpívající a nové varianty k němu od F. Simona, Gittéovu stať o zjevení duchův a strašidel. Wilmottův článek o dětské hře „Porte ďenfer et porte paradis" a téhož recepty lékařské z věku XIII., článek o prostonárodní botanice od J. Fellera. Hojné zprávy literární.

    Z.

@NZ@Literatura
Předchozí   Následující