Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 145

1783 zapovídá se zvonění proti povětří. — 1784 zakázány procesí a poutě a zrušeny poutnické kostely, zakázáno dávání obětin k zázračným obrazům. — 1787 zakázány oslavy a zvonění před nedělí a svátkem. — 1788 zakázalo se světití zeleniny, obilí a víno ve vánoční svátky, jakož i požehnání sv. Blažeje.

Neméně důležitý pro národopisce jsou i ony předpisy, které jednají o úpravě obydlí, o uspořádání obce a p. Jimi počíná se uplatňovali cizí vliv, zavádí se jakási uniformita, ale ony také nám vysvětlí leckterý fakt. Z nich zvláště významný je „ohňový patent" z r. 1751, o jehož všeobecné zachovávání se dosti přísně usilovalo. Uvedu alespoň zajímavější jeho ustanovení: zavedení nočních vartýřů, kteří při nebezpečí požáru mají na zvon udeřit (tedy asi počátek zvonů a zvoniček na vesnicích); dřevěná stavení mají se při požáru u blízkých sousedů rozbourati; pazderny a chlebové pece ať jsou po straně; každá chalupa musí míti do roka zděný komín; budoucně všechna stavení mají býti zděná, na kterých mazanice má býti na střevíc tlustá, o svatbách ani ne-stříleti, ani rachejtlí nepouštěti; svatojanský oheň se zapovídá; posvětama krom světnice nesvítit; vrchnost má dbáti, aby se vícej studní mezi sousedmi a také doliny na dešťovou vodu způsobily; každý soused má před svým stavením vrby nebo lípy nasadit.

Roku 1787 byl „řád k hašení ohně" obnoven ve zvláštním znění pro města a v jiné úpravě pro vesnice. Těmto se zvláště předpisovalo: nová stavení buďtež jedno od druhého aspoň sáh vzdálena; stodoly musí se stavětí od domů, za zahradami a kde jsou již uvnitř vsi, má se k nim vysaditi listnaté stromoví, zvláště ořech a lípa a to alespoň na čtyřech rozích; pazderny a kovárny stavětí za dědinou; dřevěné komíny a kouřenice se zapovídají (popis zděných komínů); stavětí domy ze samého dřeva se zakazuje pod pokutováním panského úředníka (musí býti pod střechu z kamení nebo vepřovic); v každé dědině aby byly koňské brody a kalužiny z nachytané dešťové vody; hasicí náčiní v domě (řebřík, hák, konve, plechová lucerna) a na obci (u kostela); pod-kuřování dobytka se zapovídá.

Z jiných uvedu alespoň tyto: 1775 obnovuje se nařízení o zděných komínech. — 1783 předpis pro toleranční modlitebny. —

1784 nařízení o hřbitovech, rušení hřbitovů ve vsích a zakládání jich mimo obce. — 1786 předpis o úpravě studní. — 1787 počaly se zakládati obilní sýpky.

Ovšem i četná jiná nařízení měla velký vliv na další soukromý i veřejný život lidu. Není to jen obsáhlá úprava berní z let 1748—1781, která zavádí tolik pronikavých změn a novot a má pro národopis význam již tím, že zachycuje přesně soudobý obraz krajiny, vsi, pozemků, lidových jmen topických atd., ale na př. i tyto patenty:

1751 (1763, 1786) zapovídá se střelná zbraň u sedláků. — 1770 sčítání lidu, dobytka, číslování a označování domů. — 1771 zaká-


Předchozí   Následující