Předchozí 0040 Následující
str. 37

Jako slovo camrati, canoati, značí planě, jalově mluviti, podobně candati, procandati znamená bezúčelně, bezvýsledně choditi. »Tak ti to půldne procandám a kde nic, tu nic«, horlí tra-vařka nesoucí málo trávy. Mnozí, na místě candati, říkají can-drati. »Jen tak sem tam candráš, koukáš, aby ti jeden den utekl a druhý přiběhl.«

Fuky, mezery mezi nastavěnými cihlami, nebo otvor v ro-zeschlých, rozstouplých prknech. I starému šestáku říkali fuček,, nebo íuk. »Dal za to dva fuky.« Je frnk (fuč), odfrnk, odpálil,, na místě: odpláchl, zmizel. Krouhati, tolik jako kručeti. Žbrou-kati. Po důkladném napití, když voda v žaludku žbluňká, říkávají: »To jsem se nalil, až ve mně žbrouká!« Nádivka. Vypasený, otylý člověk bývá poctěn přezdívkou nádivka, nádiva. Ná_ livka. Nemírným pitím piva »rozkysaný« člověk, slove náľivka.. »Copak ten nálivka, s nevysmoleným hrdlem; pije aniž by polykal, crčí mu do krku jako do holinky.« O lidech, nedbajících; čistoty se říká: »Má černý krk jako holinku.« Kňasati; hádati,, hašteřiti se. »Co už zase kňasáš?« O hašterivé, svárlivé ženě se říká, že je kňasárna. »Copak ta kňasárna, ta okňafá všecko, potřebovala by ten kňasák (zub) vyrazit.« Kňasák jmenuje se-též velký silný zub, čili kolozub. Někteří jmenují tak zub poněkud zahnutý kolozubem. Kňafati užívá se jako kňasati. Při znázornění toliko velkých, nikoli zlých, hašterivých zubů, říká se »kňasák«. Nikdy jsem neslyšela Te'kému zubu říkati kňafákv jak nedávno kdosi tvrdil v časopise. Lid ponechává název kňasák jenom hašterivému zubu. Srv. rafati, má smysl jak» kůasaíi, kňafati. »Copak ta rafna, ta se s každým poraiá. lnu„ je to rafajzna!«

Časové zprávy.

Morava oslavuje památku Frant. Bartoše. Dne 11. června lí?06 zemřel v rodné vsi Mládcové u Zlína František Bartoš. Č. Li. přinesl životopis s podobiznou Bartošovou v VI. ročníku, str. 402J, kterýžto ročník věnován byl památce Bartošově k 60. jeho narozeninám. Nekrolog Bartošův uveřejněn v Č. L. roč. XVI., str. 581 Sbor pro oslavy Bartošovy ve Zlíně podjal se úkolu splatiti Bartošovi starý dluh, oživiti vzpomínku na jeho život a dílo spisem »Památce Bartošově« a označiti slavnostním způsobem jeho rodný dům pamětní deskou. Ve dnech 7. a 8. srpna 1926 pořádány byly ve Zlíně a na Mládcové velké slavnosti s bohatým a pestrým programem. U hrobu Bartošova na zlínském hřbitově pietni vzpomínku pronesl univ. prof. Dr. Arne Novák. Odpoledne na Mládcové odhalena pamětní deska po významné řeči univ. proiL


Předchozí   Následující