Předchozí 0585 Následující
str. 569

Drobné zprávy arehaeologieké.

Nález v Dobro vicícl.1) Asi uprostřed ledna byl jsem upozorněn, že v hlinovníku p. K. Holendra (mezi Sýeínem a Dobrovicí na úpatí Chlumu) odkryta byla jáma zvláštního tvaru a černou zemí naplněná. Nemeškal jsem a na místo se odebral. Tu přišel jsem k tomu, když právě dělníci asi do polovice oné jámy kolmým odkopá-váním hlíny se dostali. Shlédnuv celé hlinoviště, spatřil jsem, jak na mnohých místech jest hlína prostoupena vrstvami černé země, v níž jsem malinké kostičky sesbíral. Tato místa zdála se býti tvaru válcového a shledal jsem jich pět. Hned jsem poznal, že zde činiti jest s jamami popelovitými, o nichž dr. Píč praví, že jsou tvaru rozmanitého, ačkoliv mezi uvedenými tvary onen džbánovitý neuvádí. Proto měl jsem za to, že dosud podobný tvar nalezen nebyl. Při tom vypravoval mně majetník p. Holendr, že v jeho hlinovníku, již na mnohé nálezy přišel; tak na př. asi před 2 lety nalezl v hlíně kostru skrčenou. Kromě toho pak často že přijde na kosti malé i větší, a při tom některé věci nalezené též mně odevzdal. Jsou to: kost přišpičatěná (jako sídlo snad kdysi užívaná), kus kamenné sekery (asi Y2) z černého kamene, 2 kusy vypálené hlíny provrtané (tyto kusy jsou tvaru hranolového); dvě části nějaké ozdoby na způsob perel, taktéž kruhovitě provrtané a na obalu kolem rýhované; veliká kost (patrně zvířecí) a rozštípnutý roh (ale obě částí pěkně k sobě přiléhají — původně byl onen roh pevný, pak prý později se rozpoltil sám), několik střepů z velmi hrubé suroviny pracovaných a pak střepy ze zmíněné zprvu jámy tvaru džbánovitého. Z těchto posledních podařilo se mně až na malé mezery sestaviti velmi pěkný talíř velmi


1) Národní Listy dne 24, ledna 1894 přinesly ještě tento dodatek ku zprávě o nálezu dobrovickém: Nález arcbaeologický. Ku zprávě pod tímto záhlavím v pondělním čísle uveřejněné oznamuje se nám, že před osmi lety byl v téže krajině a sice v Kokytovsi u Ml. Boleslavi učiněn podobný objev jako v üobrovici. Při rozšiřování nádvoří ve statku p. starosty Bláhy přišlo se v odkopávce na podobný hrob žárový tvaru džbánovitého, téže hloubky a světlosti jako v Dobrovici. Dělníci dostali se k němu se strany, takže objevila se celá dutina s neporušeným hrdlem, jež bylo však nápadně úzké (asi 30 cm.) a nebylo zahrazeno kameny, nýbrž ucpáno černou zemí s popelem smíšenou, jaká se vůbec na žárovištích nachází. Hrob byl jen z nepatrné části zasypán, uvnitř pak byla nalezena popelnička (džbánek) a třecí kámen kotoučovitý s otvorem, o něco však větší než u Dobrovice a nikoJi z pískovce, nýbrž jiné, jemu podobné porfyrovité horniny. Ve všem se tudíž jeví veliká podobnost mezi oběma nálezy. Ku prohlédnutí byl tehdy povolán na slovo vzatý starožitník, p. říd. učitel Vaněk z Bezna (jenž asi na jiném místě nabytý materiál spracoval). Dobrovický nález musí patrně být i jediným svého druhu v onom kraji.

Předchozí   Následující