Předchozí 0579 Následující
str. 563

tedy v dobách neolithických, a že osídlení od těch dob až do pozdních dob pravěkých bylo tu stálé a kulturní rozvoj souvislý a pokračující. Dále i to možno říci, že poříčí Olšavy, Vláry a Senice, vyznačujíce se takovým neobyčejným množstvím sídlišt hrazených nebo jakkoliv chráněných — kterých účel, jak z pojednání samého je patrno, nemohl jiný býti, jako v první řadě ochranný a obranný, v druhé pak sakrální — na prostranství tak skrovném, bylo v dobách pravěkých za dlouhých věků kolbištěm rozličných kmenů národních, domácích i cizích, ano, zdá se, že všechny ty strašné bouře, kfceré hned od narození Kristova po staletí zmítaly střední Evropou téměř veškerou, ty děsné boje markomanské a římanské, hunské a avarské, tak jako v dobách pozdějších zhoubné nájezdy maďarské končinami zdejšími se nesly, tu právě nejvíce zůstavujíce stopy děsného působení svého. Od systematického prozkoumání končin zdejších, jemuž pojednání toto bude zajisté vodítkem dobrým, dlužno v té příčině mnoho světla očekávati, jakož i ku potvrzení toho, že národové kmene slovanského jsou obyvatelé Evropy prastaří, od nepaměti tu osedlí.

Předhistorické nálezy na Lounsku.

Popisuje MUC. František Kučera.

Není snad v Čechách okresu bohatšího na předhistorické nálezy nad okres lounský. Že krajina ta jest tak velice bohatá, vyložiti lze velmi příhodnou její polohou, člověk předhistorický poznal zajisté, že krajina, kterou prochází řeka dosti mocná, hodící se ke snadné dopravě, krajina s lučinami pro stáda, krajina, v níž klima jest mírné, kde změny počasí nejsou tak nebezpečnými jako na př. v Krkonoších — velmi jest vhodná k obývání, jak na konec této práce ještě blíže vysvětlíme.

Na doklad velkého bohatství archaeelogického, jež okres chová, uvádím napřed prostý výčet nalezišť: Citoliby, Dobroměřice s pokladem římským, Slavětín s neolithem a žárovými hroby slovanskými (sbírky p.' Jana N. Káže v Slavětíně, hospodářského správce hraběte Františka Thuna z Hohenšteinů), známé naleziště latěnské ve Strado-nicích (ve vzorných sbírkách místního statkáře p. Benedikta Klapky a ve sbírkách školních), Uherce se znamenitým pokladem merovejským a pohřebištěm kostrovým slovanským, Veltěže s kostrovými hroby látěnskými a kulturními jamami a jiná naleziště, jako čhlumčany, Pátek, Vinaříce, Vrbno, Toužetín, Donín, Hříškov, nově odkryté po-


Předchozí   Následující