Předchozí 0566 Následující
str. 550

Pravěká sídliště v poříčí Olšavy, Vláry a Senice na moravském Slovensku.

Píše Jan Kučera.

Poříčí Olšavy, Vláry a Senice, jsouc na všech téměř stranách obejmuto vysokými pásmy horskými, bylo za stará důležitou přirozenou baštou, která již za pravěku hojně byla zalidněna. Pravěká, sídliště, t. j. místa taková, na kterých člověk pravěký delší nebo kratší dobu se zdržoval, v končinách zdejších jsou dvojího druhu: otevřená nijak nechráněná, hrazená a jinak chráněná. O tom, který z obou druhů sídlišť dlužno pokládati za starší, a který za mladší, může na ten čas býti jen soud předběžný; soudíme, že sídliště otevřená mohou býti původu staršího, hrazená a jakkoliv chráněná původu mladšího. Sídliště otevřená a nechráněná jeví se v četných kulturních vrstvách a jamách, hrazená v hradech, hradiskách, hrádcích a v místech jmen podobných.

I. Kulturní vrstvy.

Kulturní vrstvy vyskytly se ve znamenité hojnosti, zejména ua středním a dolním toku řeky Olšavy na mírných svazích pobřežních a náhorních rovinách, ve hloubkách rozličných, nejčastéji při samém povrchu zemském. Tam, kde blíže povrchu zemského se nacházejí, hlubším oráním s tímto se míchají a vidíme pak místa, jež tmavou svou barvou od jiných se odnášejí, a popelem jsouce prosycena, kyprostí svou nad ostatní vynikají. Někde zabírají celé polní trati, jinde jen nepatrný kousek země často podoby okrouhlé. O více vrstvách pamět lidská nedochovala podání žádného, o několika málo praví, že na nich osady stávaly a se propadly. O stáří těch kterých vrstev dnes ještě na jisto souditi nelze. Systematicky neprozkoumal je potud nikdo, a na základě starožitností, jež rádlo z nich vyzvedlo, jež náhodou byly nalezeny a jen z nepatrné části co úmyslným ohledáním ve známost přišly, nemůže než toliko předběžně o jejich stáří souzeno býti.

Za vrstvy nejstaršího původu pokládáme ty vrstvy, v nichž vedle střepin z nádob ve volné ruce hrubě hnětených s okrajem vzpřímeným, málo jen pálených, prostými otisky prstů a nehtů, hrubými pupíky a laloky zdobených, vyskytují se významné střepiny z nádob jemných a menších barvy šedé, z plavené hlíny ve volné ruce robených, píchaným, důlkovaným a rýhovaným ornamentem, pupíky kulatými


Předchozí   Následující