Předchozí 0561 Následující
str. 545

Předhistorické nálezy z pozdní doby slovanské na Moravě.

Píše Jan Knies. @P@(Dokončení.)

(Dokončení.)

Vedle opevněné osady hradišťské (u Kroměříže) nalezl jsem také kostru, bohužel, oráním valně porušenou, na zádech nataženou s hlavou skloněnou, mající uši zdobeny bronzovými náušnicemi onoho rázu, jak vykopány jsou u Rybešovic; jiná kostra, již dříve vyoraná, měla při sobě železnou sekeru zvláštního typu. (K.)

Do stejného stáří přináleží hrob vykopaný na ploském hřbetě, táhnoucím se od Blatnice (MSO.) ku předměstí Uh. Hradiště, na jehož severovýchodní patě se vine potok Okluky, kdežto jihozápadní sklon obtéká potok Svodnice. Zde vedle žárového pohřebiště rázu staršího vykopána kostra. Ležela tváří vzhůru, hlavou obrácena k jihovýchodu. Na rameni pravém podepřeno měla kopí železné, hrotem vzhůru, kdežto po levém boku ležela sekera zvláštního sekáčkovitého tvaru, téměř 2 kgr. těžká. Kromě zbraně nalezeno při kostře několik železných obručí s vědérce dřevěného. I u Velehradu nalezeny kostry na zádech natažené, s hlavou poněkud na levo nachýlenou, nohama k východu směřujícíma, z nichž mnohé měly u nohou nádoby vlnicemi zdobené. (MSO.)

Nedaleko Choliny (MSO.) na Litovelsku nalézá se taktéž pohřebiště staroslovanské. Kostry leží 0'5—1 m. hluboko a jsou hlavami obráceny k východu; lebky jsou dolichocefalní a mesocefalní. Skoro u každé kostry byly nalezeny bronzové kroužky s (/i zakončením, z nichž jeden byl ze stříbra.

Tím ukončili jsme popisy kosterných hrobů rovinných, totiž takových, nad nimiž buď nebyla žádná mohyla nasypána nebo tato během času, v dobách nám neznámých, za své vzala.

Že však starým Slovanům na Moravě usedlým byl i tento způsob pohřbívání znám, dokazuje zvyk u lidu podnes zachovalý. Zavítejme pouze do některé odlehlé vísky, na příklad vysočiny drahonské, a súčastněme se pohřbu lidu venkovského, při čemž všímejme si zvykův oblíbených. Pozůstalí hořekují a naříkají za nebožtíkem slovy básnickými, často používajíce slov ve krajině neobvyklých.

Člověk žasne nad látkou i formou a házeje hroudu na rakev, maně napodobuje takto nasypávání mohyly. Slovo mohyla není na Moravě dnes obvyklým; kořen jeho uchoval se pouze ve slově pře-smyknutím hlásek utvořeném homole, značící vrch osamocený, a mugle,


Předchozí   Následující