Předchozí 0215 Následující
str. 480

Kraslice moravské.

Příspěvek k ornamsntice lidové.

Podává prof. Jos. Klvaňa.

I.

Kraslicím věnováno hned od počátku našeho národopisného ruchu mnoho pozornosti, které si ovšem tato zajímavá a ve svém způsobu umělecká dílka venkovských našich malířek zasloužila. Předně možno konstatovati, že malování vajíček u všech kmenů slovanských jest rozšířeno. Okolnost, že i potomci poněmčilí dávných Slovanů na různých místech *) do dnešní chvíle kraslice po způsobu našem slovanském si vyzdobují, poukazuje nepopiratelně, že malování vajíček pochází z prastaré doby, čemuž ovšem nasvědčuje i prastarý ornament některých slováckých a valašských kraslic neméně než starožitně traktovaných vajíček huculských, severočeských, maloruských a chorvatských. Viz jejich vyobrazení na str. 481—483. K nim se ještě vrátíme. Za druhé pak, a to jest věc i laiku do očí bijící, vyznačují se kraslice mnohé tak pěknou výzdobou i barevnou i formálnou, že věru studium kraslic nejen se stanoviska theoretického, nýbrž i z praktického zřetele jest velice vděčno. S této poslední stránky upozorňujeme především naše keramiky na kraslice, ujišťujíce je opravdově, že nenajdou pro některé druhy forem keramických nikdy tak vhodné výzdoby v duchu lidovém jako v našich, hlavně moravských, velko-nočních vajíčkách.

Protože však v poslední době, hlavně v těch krajinách, kde kraslice se již nedělají, nebylo dosti pravého porozumění pro ornamentální podstatu a pro vlastní ráz slovanských kraslic, a často vajíčka pokreslená třeba sebe krásněji různými kytičkami, ale rázu moderního, pořizovaného vlivem školským a pod,, nezkušenému za ukázku kraslic lidových byla vydávána, odhodlal jsem se jednak značnou řadu opravdově lidových kraslic pro národopisnou výstavu a pro veřejné použití v museu Náprstkově složiti, jednak několik kraslic moravských typického rázu, dle jednotlivých okrsků sestavených, sfotografovati. Majíť zajisté i kraslice, tak jako jiný ornament lidový v každém kraji u nás svůj osoblivý charakter, po němž již z daleka geografickou provenienci odhadnouti můžeme. Jako při všech věcech lidových, na nichž živé barvy, ovšem často v nevyrovnané a obdivuhodné harmonii jen jen jásají, tak i při kraslicích našich dojem fotografie jest nepopiratelně velice slabý proti originálům. Nám však jde


*) Srv. Příspěvky ku poznání ornamentiky slovanské Cas. vlast. olom. musea roč. II. str. 81. (Vajíčka německá ze sprévského les», v němž ovšem dříve byli lužičtí Srbové )

Předchozí   Následující