Děti a píseň – Slovácko

Po vzájemné dohodě mezi vedením Národního ústavu lidové kultury a organizátory regionálních kol soutěží v dětském zpěvu na území Slovácka, došlo k usnesení, jehož obsahem je, že Národní ústav lidové kultury se od roku  2019 stane pořadatelem oblastního kola soutěže. Odbornou záštitu soutěži poskytne NÚLK a současně též odborná rada

Více

Workshop pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů

Rytířský sál strážnického zámku ožil v sobotu 10. listopadu workshopem pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. Bezmála 40 tanečníků a tanečnic se pod vedením lektorů seznamovalo se správnými zásadami pohybové průpravy tanečníků a možnostmi při tvorbě choreografie. První ročník workshopu byl zaměřen na základy obou zmíněných oborů. Dopolední blok pod vedením

Více

Festival Santa Lucia Monterrey, Mexiko

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi se na přelomu října a listopadu letošního roku zúčastnil festivalu v mexickém městě Monterrey. Multižánrový Festival Santa Lucia, který probíhal ve dnech 25. října až 11. listopadu, se kromě folkloru zaměřoval také na prezentaci moderního umění, divadla, populární hudby, baletu apod. Členové Národopisného souboru Kohoutek

Více

Workshop pro vedoucí dospělých folklorních kolektivů

Místo konání: Zámek Strážnice Čas konání: Sobota 10. listopadu – 8.30 – 14.30 hod S sebou: Sportovní oblečení, taneční obuv Poplatek 150Kč/osoba – v ceně je zahrnuto občerstvení Cílem půldenního workshopu je zaměřit se na práci ve folklorních souborech. Workshop je určen především uměleckým vedoucím souborů, začínajícím choreografům a vedoucím

Více

Workshop pro vybrané třídy základní a mateřské školy

Ve dnech 17. – 18. října 2018 se uskutečnil v prostorách Muzea vesnice jihovýchodní Moravy workshop pro vybrané třídy základní a mateřské školy. Jeho cílem  bylo ověření funkčnosti pomůcek v připravované interaktivní expozici, jež je situována v původní komoře nyní pro tyto účely nově vybavené moderním inventářem. Nejpodstatnější část expozice 

Více

Pronájem nebytových prostor – restaurace Skanzen

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor vymezených na přiloženém situačním plánu (příloha č.1), vč. přilehlého venkovního okolí a inventáře, nacházejících se v objektu č.p. 671, ul. Bzenecká, který je vstupním objektem do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy („MVJVM“). Jedná se o památkově chráněný objekt, evidovaný

Více

Seminář členů Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky

Ve dnech 1. a 2. října letošního roku se v prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnil seminář členů Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky (EK AMG). Jedná se o oborovou komisi etnografů, která sdružuje kurátory etnografických sbírek v ČR. Komise svou odbornou činností přispívá k záchraně a zachování kulturního dědictví, a

Více

Muzičky 2018

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 10. – 14. 10. 2018 13. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2018.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová hudba Brezinka z Bolerazu, z Moravy

Více

Pracovní seminář projektu Tady jsme doma

Ve dnech 21. – 23. září 2018 se konal v budově NÚLK druhý pracovní seminář projektu TJD. Zúčastnilo se celkem 39 osob. Zaznělo 12 referátů a proběhly dvě praktické dílny (Učíme se s písničkou; Výroba papírových ozdob na jízdu králů), byl promítnut film o Jízdě králů.  Večer bylo vystoupení ženského sborečku Koňadra

Více

Redokumentace nemateriálních statků

„Ve dnech 28. 9. – 30. 9. 2018 ve městě Litomyšl proběhl 80. ročník tradičního kynologického Memoriálu Karla Podhajského. Šlo o mezinárodní soutěž, která zahrnovala několik disciplín v prostředí vody, lesa a louky, při kterých soutěžící vodiči předváděli tradiční dovednosti loveckých psů. Tato významná myslivecká událost byla zdokumentována pracovníkem Národního ústavu

Více