Předchozí 0059 Následující
str. 54

vidal? E: (Myslí trochu.) Již vím, již vím, jak přišli jednou Mikuláši do jednoho stavení a děvečka právě vyndávala vařící vodu z pece, není-li to tak? A: Dobře, a tu najednou začne ji něco mrskat, ona se ohlídne, vidí ošklivého čerta, lekne se, a v tom leknutí hrnec vřelé vody na čerta vchrstla a jej od hlavy až do paty opařila. Tu hned musili nastrojeného čertáčka odnést a pak ten ubohý strojič za 14 dní nejbídněj a v nej-prudcím trápení v svém mladém věku ze světa musil. E: A děvečka z náhlého leknutí dostala padoucí nemoc a až do smrti se ní trápila. B: Náš pan páter katecheta jednou nám povídal, že se na tisíce nešťastných příhod a jiných nemravností skrze Mikuláše stávalo a pak pravil: Každá věc mohla být s počátku nevinná, dobrá i také nějakým způsobem užitečná; avšak když lidé toho počali zle užívati, protož záleželo mnohým na tom v zemské správě, aby to zlé přetrhla. A tak všechno Mikulášství a podobné pověrčivé a obecnému dobrému škodlivé kejklířství, které se rádo pod zástěru pobožnosti skrývává, co nejpřísněji se zapovídá.*) F. I dobře se stává, mohlo by se stát, že bychom i my z náhlého lek-. nutí, jako ta děvečka do padoucí nemoce padli a co by z nás potom bylo! A. Náš pan učitel často říkává : »Děti, děkujte každodenně Bohu, že osvítil zemské vrchnosti, které mnohých škodlivých, svaté náboženství i zdravý rozum zlehčujících návyků a pověr možně přetrhují; kde pověry panují, tu pravé a čisté náboženství, láska k bližnímu, láska k vlasti, svornost a pokoj v obcích, zdravý rozum, šlechetné srdce a-zdraví těla hyne.«

*

V poslední době došly obliby v městech i ve vsích Mikulášské nadílky, spojené se zábavami dospělých, s žertovným přestrojováním za Mikuláše, anděla a čerty. Často mně přicházejí do Českého Lidu dotazy, jak by se mohly provésti starodávné lidové obřady Mikulášské při podobných zábavách. Jistě že v knize této budou pořadatelé hledati podobné návody. Proto na konec připojuji hotovou a snadnou ku provozování hru Mikulášskou v rouše obřadů lidových.

Podle lidového podání upravil oblíbený básník Adam Chlumecký »Večer sv. Mikuláše «,**) z něhož uvádíme výstup, v němž sv. Mikuláš navštěvuje děti:

Sv. Mikuláš s průvodem (vchází do jizby).

Svatý: Pochválen buď Ježíš Kristus!

Hospodář: Na věky! Vítám tě, Svatý!

Čert: Hr! hr! hr!

Svatý (sám zpívá):

Já jsem svatý Mikuláš,

neboj se, kdo posloucháš!

Hodně děti miluji,

vzdorné prutem maluji.Sbor: A k tomu jim vybuláš!

nebo sličné dárky dáš.

Anděl: Já jsem anděl s nebíčka,

mám v košíku jablíčka.

Mám oříšky zlacené,

po dukátu placené.

Sbor: Kdo je mravný, tomu dáš,

všeho, co v košíku máš.


*) Viz cís. král. strážný neb policie řád od pana Jana Rotha u vydaném a úplném výtahu všech pro české království ustanovených zákonů, 7. díl, str. 69. Nr. 36.
**) Vyšlo v Brně. Srv. Michal Dvorecký, O sv. Mikuláši, 1. c, str. 62.

Předchozí   Následující