NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Úterý, 21. února 2017, svátek má Lenka
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
Informace

Jízda králů

 

V tradiční lidové kultuře České republiky existuje mnoho nemateriálních statků, které jsou mimořádným dokladem živé a neustále se vyvíjející etnokulturní tradice předávané z generace na generaci. Patří mezi ně i jízda králů - významná součást výročního obyčejového cyklu, odborníky zařazovaná mezi tzv. letniční obyčeje, jejichž existenci je možné v různých podobách historicky doložit v celém evropském kulturním prostoru. V současnosti je ovšem konání samotné jízdy králů ojedinělou událostí. Především proto, že byla vždy úzce spjata s agrární venkovskou kulturou - konání tohoto obyčeje totiž bylo vždy závislé na dostupnosti koní, bez nichž není možné celý obřad v jeho tradiční podobě uskutečnit. Proto se do dnešní doby dochoval tento obyčej pouze v několika moravských sídlech na jihovýchodě České republiky.

Jízda králů má tradicí ustálený průběh, aktéry i dobu konání, která dříve připadala na pohyblivé svatodušní pondělí. V současnosti se koná v pevně stanovených termínech, obvykle v neděli. Pravidelně se dnes jízda králů jezdí pouze ve městě Hluk (jedenkrát za 3 roky v rámci Dolňáckých slavností první neděli v červenci), ve městě Kunovice (jedenkrát za 2 roky předposlední neděli v květnu), v obci Skoronice (v obci příležitostně, jedenkrát za 4 roky pak pravidelně v polovině srpna v rámci Slováckého roku v Kyjově) a v obci Vlčnov (každoročně poslední neděli v květnu). Jízda králů má ve všech uvedených lokalitách charakter obřadního průvodu. V čele skupiny jedou obvykle vyvolávači, za nimi pobočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi sebou vedou krále - malého dosud nedospělého chlapce s růží v ústech, za nimi následují další vyvolávači a ostatní jezdci. Král a pobočníci jsou oblečeni v ženském obřadním oděvu, ostatní jezdí v obřadním oděvu mužském. Celá družina na ozdobených koních projíždí obec, zastavuje se u domů a jezdci pronášejí k obyvatelům i náhodným divákům krátké veršované provolání pochvalného nebo žertovného charakteru, ve kterém reagují na jejich kladné či záporné vlastnosti, vzhled, výrazné osobnostní rysy, charakter nebo chování ve vsi, což v lokalitě platí za výrazný společenský regulativ. Za svůj výkon jsou odměňováni především peněžitými dary, které jim dárci vkládají do pokladničky nebo do jejich vysokých bot.

Jízda králů Hluk (foto: nominační dokument)

Díky mnoha tradičním prvkům, iniciačnímu charakteru obřadu, výrazné identifikační funkci pro nositele statku i další zúčastněné, lze jízdu králů považovat za reprezentativní statek nemateriálního kulturního dědictví České republiky. S tímto vědomím také v roce 2005 započala příprava nominační dokumentace k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva, do nějž jsou po pečlivém prozkoumání a zhodnocení v mezinárodním společenství zapisovány nejvýznamnější nemateriální statky světového kulturního dědictví. Uvedený Reprezentativní seznam byl založen Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva, kterou dne 17. října 2003 přijala na svém 32. zasedání Generální konference UNESCO. Česká republika se na přípravě a následném přijetí tohoto mezinárodního právního dokumentu výrazně podílela a ještě před přijetím Úmluvy zahájila přípravy na nominační dokumentaci slováckého verbuňku k zápisu do Seznamu mistrovských děl ústního a nemateriálního kulturního dědictví lidstva (tento Seznam byl před přijetím Úmluvy předchůdcem dnešního Reprezentativního seznamu).

Jízda králů Kunovice (foto: nominační dokument)

Jednou z podmínek každé nominace bylo uvedení soupisu dalších pěti kulturních statků konkrétního státu, o jejichž zápisu by bylo možné uvažovat v budoucnu. Po vesnických masopustních obchůzkách a maskách na Hlinecku to byla právě slovácká jízda králů, která v tomto soupisu figurovala hned na druhém místě. I když nebyla známa přesná pravidla pro nově vznikající Reprezentativní seznam, Ministerstvo kultury pověřilo Národní ústav lidové kultury zpracováním terénní dokumentace a přípravou nezbytných etnografických podkladů. Ve spolupráci mezi Národním ústavem lidové kultury a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti pak vznikla pracovní skupina, která připravovala úvodní odborné texty. Jejími členy byli Romana Habartová, Marta Kondrová, Martin Šimša a Jan Blahůšek. Odborné konzultace poskytla v této fázi příprav také Martina Pavlicová z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Jízda králů Skoronice (foto: nominační dokument)
 

 

Na základě uvedených odborných příprav mohla být v letech 2008 a 2009 zpracována nominační dokumentace slovácké jízdy králů k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, což podle Úmluvy představuje jednu z důležitých podmínek k zápisu do Reprezentativního seznamu UNESCO. V Národním ústavu lidové kultury paralelně probíhala audiovizuální dokumentace a terénní výzkumy. Odborní pracovníci ústavu při tom ve všech dotčených obcích spolupracovali s řadou místních pamětníků a podporovatelů jízdy králů. Z dlouhého seznamu jmen uveďme alespoň Antonína Pavelčíka z Vlčnova, Marii Plačkovou a Františka Rybnikáře z Hluku, Milana Staška z Kunovic, Marii a Josefa Holcmanovy ze Skoronic. Velkou zásluhu na úspěšném výzkumu i při spolupráci na zpracování podkladů nominační dokumentace měli představitelé všech čtyř obcí a měst: Jan Šimčík a Antonín Kočí z Hluku, Josef Lunga ze Skoronic, Jiří Vařecha a Ivana Majičková z Kunovic, Jan Pijáček a Marta Moštková z Vlčnova.

Jízda králů Vlčnov (foto: nominační dokument)

Text nominační dokumentace byl podle platných prováděcích směrnic k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví zpracován až v průběhu roku 2009. Nad několika postupně se měnícími verzemi se několikrát sešla pracovní skupina, v níž byli zastoupeni Zuzana Malcová, Michal Beneš a Věra Skopová z Ministerstva kultury, Jan Krist a Jan Blahůšek z Národního ústavu lidové kultury. K finálnímu zpracování byli kromě výše jmenovaných představitelů obcí přizváni ředitelé krajských pověřených pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu ve Zlínském a Jihomoravském kraji: Ivo Frolec ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Irena Chovančíková z Masarykova muzea v Hodoníně, dále pak vedoucí odborů kultury obou krajských úřadů.

Nominační dokumentace byla projednána v zastupitelských orgánech všech dotčených municipalit i obou krajů. Filmový dokument, který byl nedílnou součástí nominační dokumentace, zpracovala Agentura Rudolf Chudoba podle scénáře Jana Blahůška. Překlad všech textových dokumentů zajistila společnost Translingua Česká republika, s.r.o. Grafická podoba nominace byla vytvořena podle návrhu Magdaleny Říčné.

Dlouhodobé nominační úsilí bylo úspěšně ukončeno podpisem nominační dokumentace ministrem kultury a následným předáním na sekretariát sekce nemateriálního kulturního dědictví v sídle UNESCO v Paříži dne 21. Června 2010. Nominaci převzala osobně vedoucí sekce a tajemnice Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví paní Cécile Duvelle. Českou republiku při tomto aktu zastupovali představitel Stálé mise České republiky při UNESCO v Paříži pan velvyslanec Petr Janyška a delegáti České republiky na zasedání Valného shromáždění smluvních stran Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví Vlasta Ondrušová a Jan Blahůšek.

Nominace byla v následujících měsících sekretariátem UNESCO posouzena po formální stránce, autorům byly sděleny připomínky a nedostatky, které bylo nutné v nominačním návrhu odstranit. Podle Prováděcí směrnice k naplňování Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví byl následně materiál posouzen tzv. Subsidiárním orgánem Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví. Na základě jeho doporučení byla nominace projednána na 6. zasedání Mezivládního výboru v Indonésii na ostrově Bali a dne 27. listopadu 2011 byla jízda králů jako čtvrtý kulturní statek České republiky zapsána do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Zdroj: Jan Blahůšek - Jarmila Teturová, Jízda králů na jihovýchodě České republiky, úvod.

 

Jízda králů HLUK

Jízda králů KUNOVICE

Jízda králů SKORONICE

Jízda králů VLČNOV

Společnost jízdy králů

Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.