NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Úterý, 21. února 2017, svátek má Lenka
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
Informace

Knihovna

Odborná knihovna

Knihovna NÚLK je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem, poskytování služeb stanovuje a konkretizuje knihovní řád. Dne 15. dubna 2003 byla zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR, pod evidenčním číslem 5214/2003.

V souladu s organizačním řádem knihovna zajišťuje informační služby, zpřístupňování naučné literatury, poskytování odborné knihovnické, bibliografické a rešeršní služby a meziknihovní výpůjční službu. V rámci zahraniční výměny literatury jsou získávány publikace odborných institucí ze zahraničí.

V současné době knihovna obsahuje přes 17 000 položek, jde především o publikace odborného charakteru zaměřené na etnografii, etnologii, folkloristiku, historii, muzeologii, lidovou hudbu a slovesnost. Z hlediska druhů a typů dokumentů obsažených ve fondu jde o široké spektrum monografických publikací, sborníky, písňové sbírky, odborné časopisy, ročenky, výroční zprávy, noviny, jiné typy periodik, a to domácí i zahraniční. Dokumenty jsou do knihovny získávány nákupem, dary, výměnou vnitrostátní i zahraniční nebo přejímkou celých knihovních fondů.

Knihovna NÚLK umožňuje návštěva a prezenční výpůjčky badatelům po individuální dohodě (tel. 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz)

ON-LINE katalog knihovny NÚLK

 

Elektronická knihovna

je jedním z projektů vědy a výzkumu Národního ústavu lidové kultury. Prioritní snahou elektronické knihovny je zpřístupňovat odborné i laické veřejnosti některé vědecké (periodické i neperiodické) publikace týkající se lidové kultury. Většinou se jedná o tiskoviny, které jsou v síti knihoven i elektronických médií těžko dostupné nebo nedostupné. Jsou k dispozici pouze prezenčně ve studovnách, pro svou ojedinělost a z ní vyplývající neustálé používání jsou často poškozeny nebo některé jejich části úplně chybí. Digitalizace materiálu zajistí nejen obsahovou archivaci, ale především ho také znovu zpřístupní veřejnosti v plném rozsahu a kvalitě.

Nově jsme do elektronické knihovny zahrnuli také některé současné výstupy odborné činnosti Národního ústavu lidové kultury, jejichž vydání tiskem by bylo ekonomicky nevýhodné. Ovšem bylo by také škoda, aby tyto zpracované dokumenty zůstaly „zapomenuty" v archivu. Vydání v elektronické podobě je jistě ekonomicky méně náročné, nezatěžuje skladové prostory, jeho velkou výhodou je možnost využití hypertextového propojení i snadného vyhledávání jednotlivých informací.

 
 
Právě probíhá testovací provoz! Většina textů byla po neskenování zpracována pomocí softwaru OCR (optical charakter recognition), při čemž vzniká řada drobných softwarových omylů. I přes pečlivé korektury je možné, že některé z nich ještě objevíte. Omlouváme se proto čtenářům a uživatelům za veškeré chyby, které mohou být v dokumentech elektronické knihovny zobrazeny. Budeme rádi, když nás o nich uvědomíte na naší adrese. Modře nevysvícené (černé) bibliografické údaje jsou právě zpracovávány a připravovány ke zveřejnění.


Periodický tisk:

Národopisné aktuality, roč. 1964 – 1990.

Národopisná revue, od roč. 1991 - doteď.

Český lid, roč. 1891 – 1931.

Národopisný věstník českoslovanský, roč. 1906 - 1934.

Věstník národopisné společnosti československé, roč. 1959 - 1968. (externí odkaz)


Neperiodický tisk:

Václavík, A.: Podunajská dedina v Československu. Bratislava 1925.

Erben, K. J.: Prostonárodní české písně a říkadla. Praha 1864.

Erben, K. J.: Nápěvy prostonárodních písní českých. Příloha k písním. Praha 1862.

Bartoš, F.: Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1882.

Bartoš, F.: Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889.

Bartoš. F. - Janáček, L.: Národní písně moravské v nově nasbírané. Praha 1899, 1901.

Horák, J.: Národopis československý. Přehledný nástin. Československá vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305 – 472.

Stránská, D.: Příručka lidopisného pracovníka. Praha 1936.

Sušil, F.: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1832.

Sušil, F.:Moravské národní písně s nápěvy dotextu vřaděnými. Brno 1840.

Sušil, F.: Moravské národní písně. Brno 1853-59.

Erben, K. J.: Písně národní w Čechách. (S nápěwy.) Praha 1842.

Ludvík Kuba: Slovanstvo ve svých zpěvech.

Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého. 8 svazků, Praha 1910 – 1911.

Pastrnek, Kovář: Národopisný sborník českoslovanský 1897-1905

Národopisná výstava českoslovanská 1895. Praha 1895. 

Václavík, A.: Luhačovské Zálesí. Luhačovice 1930.

Vetterl, K.: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. (Ed. O. Hrabalová.) Strážnice 1994.

Jeřábek, R (ed.): Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786 – 1884. Strážnice 1997.

 

Vyhledávání v písňových sbírkách

 

Prohlížec souborů djvu.

 

Elektronické dokumenty NÚLK:

Maňáková, M. – Matelová, L. – Pavlištík, K. – Vrtalová, J.: Taneční medailony obcí Valašska. Strážnice 2010.

Maňáková, M. – Matuszková, J. – Vrtalová, J.: Taneční medailony obcí Hané, Lašska a Slezska. Strážnice 2010.

Binderová, K.: Řemeslnické živnosti v malém městě a na venkově. Na příkladu Strážnice, Hrubé Vrbky a Kuželova. Strážnice 2010.

Höhn, J.: Video fond a filmový fond. Průvodce fondem. Strážnice 2010.

Petříková, M.: Mužské mečové masopustní tance. Strážnice 2006.

Fašanek na Horňácku. Strážnice 2006.

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v oblasti dětského folkloru. Strážnice 2006.

Matuszková, J.: Lašský a slezský skok. Strážnice 2005.

Krist, J. M.: Zpívání na pivo. Strážnice 2004.

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.

Blahůšek J., Lukešová M.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR
(příloha /šablony dotazníků/ - 110MB!)

Lukešová M., Rýpalová E.: Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě

Obrazová příloha k publikaci Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě (*.PDF 5,6 Mb)

Höhn, J.: Hudební nástroj jako objekt digitální dokumentace. Strážnice 2009

Letniční zvyky a obyčeje. Strážnice 2014 (PDF, 14MB)


 

Edice historických pramenů panství Strážnice

 

Výroční zprávy NÚLK


Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.